การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ศธจ.เพชรบูรณ์
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
.
1. รายงานผลการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
.
2. ประเด็นการมีส่วนร่วมในการวางแผนการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566 – 2570
.
3. ประเด็นการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาทางด้านภาษาต่างประเทศ ระหว่างหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์
.
4. ประเด็นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การผลิตบัณฑิต การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
.
5. การมีส่วนร่วมในการวางแผนการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
.
6. การมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
.