ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ศธจ.เพชรบูรณ์
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. รายงานการประชุม ผู้บริหาร, ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 6 ตุลาคม 2565
2. ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ
4. บันทึกข้อความ ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
5. ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์