หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ศธจ.เพชรบูรณ์
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
.
1.1 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
.
1.2 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/208 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด
.
1.3 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
.
1.4 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
.
2.1 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
.
2.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดเงื่อนไข ขอบเขตและมาตรฐานของผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
.
2.3 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1028/2566 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
.
2.4 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1094/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไปได้
.
2.5 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1218/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

3.การพัฒนาบุคลากร
.
3.1 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 2 - 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง
.
3.2 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 8 - 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
.
3.3 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/5444 -2566 เรื่อง สำรวจรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 6

4.การประเมินผลปฏิบัติราชการ
.
4.1 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 - 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
.
4.2 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 : หลักเกณฑ์และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
.
4.3 สิ่งที่ส่งมาด้วย2 : คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
.
4.4 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 - 2562 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
.
4.5 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 11 - 2564 เรื่อง คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินนตำแหน่งและวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์
.
4.6 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
.
5.1 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/780 เรื่อง แจ้งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
.
5.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ