หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา
ที่ วัน เดือน ปี ชื่อหนังสือราชการ / ไฟล์แนบ
1 19 เมษายน 2564 เลื่อนการประชุมโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด กิจกรรมการสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยง กับแผน 3 ระด   อ่าน 4 ครั้ง

2 19 เมษายน 2564 การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ/แผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   อ่าน 2 ครั้ง

3 09 เมษายน 2564 คำแถลงนโยบายการจัดการศึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)   อ่าน 18 ครั้ง

4 09 เมษายน 2564 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570)   อ่าน 13 ครั้ง

5 09 เมษายน 2564 ประกาศการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   อ่าน 11 ครั้ง

6 09 เมษายน 2564 (ด่วนที่สุด) การจัดส่งโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก   อ่าน 14 ครั้ง

7 02 เมษายน 2564 ขอเชิญประชุมโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด กิจกรรมการสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยง กับแผน 3 ระดับ   อ่าน 14 ครั้ง

8 25 มีนาคม 2564 ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   อ่าน 1339 ครั้ง

9 12 มกราคม 2564 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี พ.ศ.2564 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)   อ่าน 390 ครั้ง

10 04 ธันวาคม 2563 การเสนอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   อ่าน 130 ครั้ง

11 13 พฤศจิกายน 2563 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   อ่าน 315 ครั้ง

12 12 พฤศจิกายน 2563 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) รอบทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565) (ฉบับจัดทำคำของบประมาณราย   อ่าน 197 ครั้ง

13 06 พฤศจิกายน 2563 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   อ่าน 1747 ครั้ง

14 04 พฤศจิกายน 2563 สรุปการศึกษาความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาหรือแก้ปัญหาด้านการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 681 ครั้ง

15 15 ตุลาคม 2563 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   อ่าน 148 ครั้ง

16 30 กันยายน 2563 เกียรติบัตร การติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2563 https://sites.google.com/view/tidtamplan63   อ่าน 320 ครั้ง

17 15 กันยายน 2563 การแอบอ้างจากบริษัทเอกชนในการขอรับการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   อ่าน 197 ครั้ง

18 15 กันยายน 2563 แนวทางการของบประมาณ ประจำปี 2565 แผนพัฒนาภาคเหนือ   อ่าน 77 ครั้ง

19 14 กันยายน 2563 การเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   อ่าน 568 ครั้ง

20 25 มิถุนายน 2563 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565   อ่าน 535 ครั้ง

1 | 2 | 3 | 4 | 5 [ถัดไป] [สุดท้าย]