ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  30 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์และคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับพระราชทานทุน ตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ

รายละเอียด >>  วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ว่าที่พันตรีประหยัด แก่นชา ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุน และประสานงานระดับจังหวัด โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์และคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับพระราชทานทุน ตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 >>โดยการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์และคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับพระราชทานทุนฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.นางสาวศิริรัก พุ่มเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 2.นางสาวพิมชนก หมื่นสุรินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 3.เด็กหญิงสุภาพร สิงห์โต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 4.เด็กชายภูมิพัฒน์ โกมาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 5.เด็กหญิงพลอยชมภู เปลี่ยมฤทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 6.นางสาวนารีรัตน์์ จันทวี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 7.เด็กหญิงโชติรส เหล็กสุระสิริอนันต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 8.นางสาวณัฐวดี ภู่เขม่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 9.เด็กหญิงกิตติยา สิงห์สถิตย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 10.นางสาวณัญชยา โพธิ์อุบล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 11.นางสาวนันทัชพร แก้วจันทร์์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านซำภู อำเภอหล่มสัก จังหวัดเ

 

   อ่าน 43 ครั้ง