กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ที่ วัน เดือน ปี รายการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / ไฟล์แนบ
1 8 พฤษภาคม 2560 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

2 4 พฤษภาคม 2560 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

3 4 พฤษภาคม 2560 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

4 24 เมษายน 2560 ประกาศการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการให้ได้มาซึ่งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

5 7 เมษายน 2560 ประกาศการได้มาและการพ้นตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

6 7 เมษายน 2560 คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

7 27 กรกฎาคม 2560 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนบัญชีรายชื่อผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนใน กศจ.จังหวัด

8 7 เมษายน 2560 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

9 7 เมษายน 2560 ประกาศเรื่องคำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ

10 7 เมษายน 2560 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสร้างความรับรู้และความเข้าใจการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

11 23 มีนาคม 2560 โครงสร้างและการแบ่งงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

12 21 มีนาคม 2559 คำสั่ง คสช.ที่ 10_2559 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

13 21 มีนาคม 2559 คำสั่ง คสช.ที่ 11_2559 เรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

14 2 มีนาคม 2560 ประกาศ ศธ. เรื่อง จัดตั้งสำนักบูรณาการการศึกษา

15 21 กรกฎาคม 2559 คำสั่ง คสช.ที่ 38_2559 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่10_2559 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11_2559

16 21 ธันวาคม 2547 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553

17 13 กุมภาพันธ์ 2551 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551

18 21 ธันวาคม 2547 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

19 11 กรกฎาคม 2560 คำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

[หน้าแรก] [หน้าก่อน] 1 | 2