ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและแบบประเมินความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565 (กระบวนการจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด)   [เมื่อ 13 กันยายน 2565]

รายละเอียดข่าว : ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและแบบประเมินความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565 (กระบวนการจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 111 ครั้ง