ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  30 สิงหาคม 2564 “อบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564”

รายละเอียด >>  วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“อบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564” (ในรูปแบบของการประชุมแบบผสมผสานอยู่ในที่ประชุมและผ่านระบบ zoom) ระหว่างวันที่ 30สิงหาคม–1 กันยายน 2564 โดยมี ว่าที่พันตรี ประหยัด แก่นชา ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วย นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการอบรม (ผ่านระบบ Zoom Meeting) ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ >>ในการนี้ นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานว่า การจัดกิจกรรม อบรม“โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรฯ/พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของ ของสำนักงาน มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐและเพื่อตอบสนองคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๕ ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลกร อีกทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริตต่อไป >>ทั้งนี้เนื้อหาในการอบรมมีดังนี้ -การใช้โปรแกรมการอบรมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Zoom Meeting,Google Meet และการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานต่าง ๆ (โดย นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์) -การใช้งานระบบ Google App for Education เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน (โดย นายนิรุทธ์ แก้วนิคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม และนายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม) -การสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐและการสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ให้ตื่นตัวละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของทุกรูปแบบ (โดย นายคุณาพันธ์ พงศ์ไตรปิฎก วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์) -การอบรมให้ความรู้ด้านการเงินการคลัง เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ/มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (โดยนายประสพ กันจู ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

 

   อ่าน 56 ครั้ง