ดาวน์โหลดข้อมูล กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศธจ.เพชรบูรณ์

   ดาวน์โหลดข้อมูล

ที่ วัน เดือน ปี ชื่อข้อมูล / ไฟล์แนบ
1 16 พฤศจิกายน 2565 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน นักศึกษาออกนอกสถานศึกษา ฉบับที่ 2 ปี 2563   อ่าน 11 ครั้ง

2 16 พฤศจิกายน 2565 การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ   อ่าน 5 ครั้ง

3 14 พฤศจิกายน 2565 คู่มือการสมัครเข้าใช้งานระบบ Single Sign-On (SSO)   อ่าน 4 ครั้ง

4 14 พฤศจิกายน 2565 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ปี 2565 ฉบับปรับปรุง   อ่าน 5 ครั้ง

5 07 สิงหาคม 2563 คู่มือปฏิบัติงาน-พานักเรียนออกนอกสถานศึกษา   อ่าน 201 ครั้ง

6 07 สิงหาคม 2563 คู่มือปฏิบัติงานเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริมนม   อ่าน 226 ครั้ง

7 07 สิงหาคม 2563 คู่มือปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย-เรียนฟรี-15-ปี   อ่าน 294 ครั้ง

8 07 สิงหาคม 2563 คู่มือปฏิบัติงานการขอโอนกิจการโรงเรียนเอกชน   อ่าน 183 ครั้ง

9 07 สิงหาคม 2563 คู่มือปฏิบัติงานการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ   อ่าน 227 ครั้ง

10 07 สิงหาคม 2563 คู่มือปฏิบัติงานการขอใช้อาคารเรียน อาคารประกอบ หรือห้องเรียนและห้องประกอบ   อ่าน 194 ครั้ง

11 07 สิงหาคม 2563 คู่มือปฏิบัติงานเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน   อ่าน 202 ครั้ง

12 07 สิงหาคม 2563 คู่มือการเบิกจ่ายสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร   อ่าน 246 ครั้ง

13 07 สิงหาคม 2563 คู่มือปฏิบัติงานการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ   อ่าน 239 ครั้ง

14 07 สิงหาคม 2563 คู่มือปฏิบัติงานการเบิกเงินอุดหนุนประจำปี และการขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือน ผ่านระบบ PSIS   อ่าน 1032 ครั้ง

15 07 สิงหาคม 2563 คู่มือการปฏิบัติงานการขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล   อ่าน 149 ครั้ง

16 07 สิงหาคม 2563 คู่มือการปฏิบัติงาน การแต่งตั้ง ถอดถอน ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษา อาชีวศึกษา และนานาชาติ   อ่าน 7 ครั้ง