ภาพกิจกรรม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.เพชรบูรณ์

   ภาพกิจกรรม

ที่ วัน เดือน ปี ภาพ 1 ภาพ 2 ชื่อเรื่อง / ไฟล์แนบ
1 30 กรกฎาคม 2564 พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่ ผลการคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย   [30 กรกฎาคม 2564]   อ่าน 125 ครั้ง

2 30 กรกฎาคม 2564 ห้องเรียนอาชีพ   [30 กรกฎาคม 2564]   อ่าน 121 ครั้ง

3 13 กรกฎาคม 2564 การตรวจติดดามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชืื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564   [13 กรกฎาคม 2564]   อ่าน 147 ครั้ง

4 03 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)   [03 กุมภาพันธ์ 2564]   อ่าน 371 ครั้ง

5 14 ธันวาคม 2563 ถอดบทเรียน Coaching Teams   [14 ธันวาคม 2563]   อ่าน 156 ครั้ง

6 26 สิงหาคม 2563 งานตรวจราชการ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์   [26 สิงหาคม 2563]   อ่าน 1258 ครั้ง

7 26 สิงหาคม 2563 งานตรวจราชการ   [26 สิงหาคม 2563]   อ่าน 159 ครั้ง

8 26 สิงหาคม 2563 กิจกรรม Coaching Teams. 2563   [26 สิงหาคม 2563]   อ่าน 140 ครั้ง

9 26 สิงหาคม 2563 กิจกรรมนิเทศ โครงการ TFE   [26 สิงหาคม 2563]   อ่าน 160 ครั้ง

10 24 สิงหาคม 2563 ข่าวกิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ มีนาคม-มิถุนายน 2563   [24 สิงหาคม 2563]   อ่าน 104 ครั้ง

11 24 สิงหาคม 2563 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 วันการศึกษาเอกชน   [24 สิงหาคม 2563]   อ่าน 36 ครั้ง