กระบวนการหลัก กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน


ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

    พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑

    กฎกระทรวงฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๐)ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือพ.ศ. ๒๕๐๗ ลักษณะ ชนิดและประเภทของเครื่องแบบลูกเสือ

    ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและอำนาจหน้าที่ของส่วนงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๑

    ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ.2553

    ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

    ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2552

    ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๔

    ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือสมนาคุณ พ.ศ.2554

    ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2552

    ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒

    ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการก่อตั้งสโมสรลูกเสือ พ.ศ.2549

    ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ พ.ศ.2529

    ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2525

    ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2528

    ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง ฉบับที่ 10 พ.ศ.2522

    ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๖

    ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งค่ายลูกเสือในจังหวัด พ.ศ.2553

    ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการทำข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและใช้ค่ายลูกเสือ พ.ศ.2553

    ระเบียบคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอและการพิจารณาให้เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๑๕

    ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือและการกำหนดหน้าที่ของผู้ตรวจการลูกเสือ พ.ศ. 2553

    แบบรายงานประกอบคำขอประเมินบุคคล ผู้ช่วยเหลือกิจการของสำนักงานยุวกาชาด เพื่อพิจารณาขอพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ .....

    ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่อง การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู่้อำนวยการสภากาชาดไทย

    ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน สมเด็จพระเพทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิการผู้อำนวยการสภาชาดไทย พ.ศ.2560

    แผ่นพับการขอรับเข็มลูกเสือต่าง ๆ

    แผ่นพับการดำเนินการขออนุมัติตั้งกองและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

    แผ่นพับการขอรับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น

    แผ่นพับการขอเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ ๑ , ๒ , ๓

    แผ่นพับการขอเหรียญลูกเสือยั่งยืน

    แผ่นพับการขอเหรียญลูกเสือสรรเสริญ

Copyright © 2018 ศธจ.เพชรบูรณ์. All rights reserved. ฐานข้อมูล/ข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงาน