กระบวนการหลัก ส่งเสริมสนับสนุนและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน


ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

   - การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล

    การขอรับเงินอุดหนุนประจำปีและการขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน ผ่านระบบ PSIS


   - การบริหารจัดการเงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม)

    คู่มือการปฏิบัติงานเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม)


   - การบริหารจัดการเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)

    คู่มือการปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน


   - การบริหารจัดการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน

    คู่มือการปฏิบัติงานเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน


   - ข้อมูลสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    สิทธิการขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

    การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ

    การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร

    แนวทางการขออนุญาตพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

    คู่มือการขอใช้อาคารเรียน อาคารประกอบ หรือห้องเรียนและห้องประกอบ

    การขอจัดตั้งและการขอดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ

    คู่มือการขอโอนกิจการโรงเรียนเอกชน

    แนวปฏิบัติในการขอออกใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) /ต่อวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวและขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็นประเภทคนอยู่ชั่วคราว ครูชาวต่างประเทศของโรงเรียนเอกชน

    กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕

    การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ

    พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพ.ศ. ๒๕๕๐

    พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔

    ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘

Copyright © 2018 ศธจ.เพชรบูรณ์. All rights reserved. ฐานข้อมูล/ข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงาน