กระบวนการหลัก การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด


ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

    คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

    ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และการปฏิรูปประเทศ

    ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

    แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี กับการบูรณาการสู่แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด

    แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

    สรุปสำระสาคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

    แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

    แผนใช้เงิน 2561

    แผนพัฒนาภาคเหนือในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

    ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔

    สรุปความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนด้านการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

    สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) จังหวัดเพชรบูรณ์

    ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2560

    ข้อมูลด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

Copyright © 2018 ศธจ.เพชรบูรณ์. All rights reserved. ฐานข้อมูล/ข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงาน