กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ศธจ.เพชรบูรณ์
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560

กฎหมายอื่น
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
คำสั่งมอบอำนาจให้ศึกษาธิการภาค ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเบิกจ่ายของสำนักงานศึกษาธิการภาค
คำสั่งมอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
รวมกฎหมาย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง