ข้อมูลสารสนเทศ
 ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ วัน เดือน ปี รายการข้อมูลสารสนเทศ / ไฟล์แนบ
1 27 กันยายน 2565 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2565

2 11 พฤษภาคม 2565 รายชื่อสถานศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

3 20 ตุลาคม 2564 ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี พ.ศ.2564

4 22 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาประจำปี พ.ศ.2563

5 20 มิถุนายน 2561 ฐานข้อมูล/ข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานตามกระบวนการหลัก (การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา)

6 19 มิถุนายน 2561 ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

7 27 มีนาคม 2561 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2560

8 08 กันยายน 2560 ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2560

9 08 กันยายน 2560 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2560

10 08 กันยายน 2560 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2559

11 08 กันยายน 2560 ข้อมูลสถานศึกษา

12 08 กันยายน 2560 ข้อมูลสถานศึกษา เขตตรวจราชการที่ 17 และ 18