ข้อมูลสารสนเทศ
 ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ วัน เดือน ปี รายการข้อมูลสารสนเทศ / ไฟล์แนบ
1 22 กุมภาพันธ์ 2566 "แจ้งช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) สำหรับติดต่อราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์"

2 27 กันยายน 2565 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2565

3 11 พฤษภาคม 2565 รายชื่อสถานศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

4 20 ตุลาคม 2564 ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี พ.ศ.2564

5 22 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาประจำปี พ.ศ.2563

6 20 มิถุนายน 2561 ฐานข้อมูล/ข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานตามกระบวนการหลัก (การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา)

7 19 มิถุนายน 2561 ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

8 27 มีนาคม 2561 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2560

9 08 กันยายน 2560 ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2560

10 08 กันยายน 2560 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2560

11 08 กันยายน 2560 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2559

12 08 กันยายน 2560 ข้อมูลสถานศึกษา

13 08 กันยายน 2560 ข้อมูลสถานศึกษา เขตตรวจราชการที่ 17 และ 18