ข้อมูลสารสนเทศ
 ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ วัน เดือน ปี รายการข้อมูลสารสนเทศ / ไฟล์แนบ
1 11 พฤษภาคม 2565 รายชื่อสถานศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

2 20 ตุลาคม 2564 ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี พ.ศ.2564

3 22 ตุลาคม 2563 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาประจำปี พ.ศ.2563

4 20 มิถุนายน 2561 ฐานข้อมูล/ข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานตามกระบวนการหลัก (การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา)

5 19 มิถุนายน 2561 ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

6 27 มีนาคม 2561 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2560

7 08 กันยายน 2560 ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2560

8 08 กันยายน 2560 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2560

9 08 กันยายน 2560 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2559

10 08 กันยายน 2560 ข้อมูลสถานศึกษา

11 08 กันยายน 2560 ข้อมูลสถานศึกษา เขตตรวจราชการที่ 17 และ 18