โครงการ แผนงาน
 โครงการ แผนงาน
ที่ วัน เดือน ปี รายการโครงการ แผนงาน / ไฟล์แนบ
1 28 มกราคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

2 09 ธันวาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

3 06 มกราคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

4 21 พฤศจิกายน 2562 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2562

5 27 ธันวาคม 2561 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

6 06 ธันวาคม 2560 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

7 14 ตุลาคม 2560 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

8 29 สิงหาคม 2560 ปี พ.ศ.2560_โครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

9 29 สิงหาคม 2560 ปี พ.ศ.2560_โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเว็บไซต์และสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ My office

10 29 สิงหาคม 2560 ปี พ.ศ.2560_โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผ่านกระบวนการวางแผน