แบบฟอร์มเอกสาร
 แบบฟอร์มเอกสาร
ที่ วัน เดือน ปี รายการแบบฟอร์ม / ไฟล์แนบ
1 21 สิงหาคม 2563 แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อการให้บริการเกี่ยวกับ“การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน” ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประ

2 29 พฤษภาคม 2562 ใบขออนุมัติใช้โทรศัพท์

3 18 กุมภาพันธ์ 2562 แบบเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

4 17 ธันวาคม 2561 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)

5 07 ธันวาคม 2561 แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

6 29 พฤศจิกายน 2561 แบบใบเบิกพัสดุ

7 29 พฤศจิกายน 2561 แบบขอถ่ายเอกสาร

8 29 พฤศจิกายน 2561 แบบคำขอมีบัตรข้าราชการ

9 29 พฤศจิกายน 2561 แบบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือน

10 29 พฤศจิกายน 2561 แบบขอลาออกจากราชการ

11 13 กันยายน 2561 แบบขอรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

12 06 ตุลาคม 2560 แบบเบิกค่าเช่าบ้าน

13 18 สิงหาคม 2560 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร_แบบ 7223

14 18 สิงหาคม 2560 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล_แบบ 7131

15 18 สิงหาคม 2560 แบบขออนุญาตเปลี่ยนเวรยาม

16 18 สิงหาคม 2560 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ_แบบ 8708

17 18 สิงหาคม 2560 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง

18 18 สิงหาคม 2560 แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ

19 18 สิงหาคม 2560 ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ