แบบฟอร์มเอกสาร
 แบบฟอร์มเอกสาร
ที่ วัน เดือน ปี รายการแบบฟอร์ม / ไฟล์แนบ
1 07 มีนาคม 2567 แบบติดใบเสร็จเบิกค่าเช่าบ้าน

2 20 ธันวาคม 2566 แบบฟอร์มการขอจัดซื้อจัดจ้าง

3 21 สิงหาคม 2563 แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อการให้บริการเกี่ยวกับ“การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน” ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประ

4 29 พฤษภาคม 2562 ใบขออนุมัติใช้โทรศัพท์

5 18 กุมภาพันธ์ 2562 แบบเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

6 17 ธันวาคม 2561 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)

7 07 ธันวาคม 2561 แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

8 29 พฤศจิกายน 2561 แบบใบเบิกพัสดุ

9 29 พฤศจิกายน 2561 แบบขอถ่ายเอกสาร

10 29 พฤศจิกายน 2561 แบบคำขอมีบัตรข้าราชการ

11 29 พฤศจิกายน 2561 แบบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือน

12 29 พฤศจิกายน 2561 แบบขอลาออกจากราชการ

13 13 กันยายน 2561 แบบขอรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

14 06 ตุลาคม 2560 แบบเบิกค่าเช่าบ้าน

15 18 สิงหาคม 2560 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร_แบบ 7223

16 18 สิงหาคม 2560 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล_แบบ 7131

17 18 สิงหาคม 2560 แบบขออนุญาตเปลี่ยนเวรยาม

18 18 สิงหาคม 2560 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ_แบบ 8708

19 18 สิงหาคม 2560 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง

20 18 สิงหาคม 2560 แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ

1 | 2 [ถัดไป] [สุดท้าย]