ดาวน์โหลดเอกสาร
 ดาวน์โหลดเอกสาร
ที่ วัน เดือน ปี รายการดาวน์โหลด / ไฟล์แนบ
1 20 กันยายน 2566 เผยแพร่ไฟล์สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2566

2 17 กรกฎาคม 2566 คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ.2565 สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

3 21 มิถุนายน 2566 สรุปการดำเนินงานการมีส่วนร่วมในการวางแผนการศึกษา การทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)

4 20 มิถุนายน 2566 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สป.ศธ. ประจำปีงบประมาณ 2566

5 14 มิถุนายน 2566 ประชาสัมพันธ์ "เล่มการประเมินองค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570" ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

6 09 มิถุนายน 2566 "สถิติการศึกษาฉบับย่อ ประจำปี 2566 จัดทำโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ"

7 09 มิถุนายน 2566 รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบของหน่วยงานกลางและกลไกการขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิตของประเทศไทย

8 09 มิถุนายน 2566 คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2566

9 22 สิงหาคม 2565 แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดเพชรบูรณ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565

10 19 สิงหาคม 2565 คู่มือกรมบัญชีกลางเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

11 21 มิถุนายน 2565 คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ.2565 สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

12 08 เมษายน 2565 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

13 08 เมษายน 2565 ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

14 08 เมษายน 2565 การวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

15 08 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

16 30 ธันวาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

17 08 ตุลาคม 2564 แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดเพชรบูรณ์

18 03 กันยายน 2564 เผยแพร่คู่มือการใช้งาน App Google

19 26 ตุลาคม 2563 เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย ในเขตตรวจราชการที่ 17

20 22 ตุลาคม 2563 เล่มข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี พ.ศ.2563

1 | 2 [ถัดไป] [สุดท้าย]