ดาวน์โหลดเอกสาร
 ดาวน์โหลดเอกสาร
ที่ วัน เดือน ปี รายการดาวน์โหลด / ไฟล์แนบ
1 11 มกราคม 2567 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2 11 มกราคม 2567 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

3 20 กันยายน 2566 เผยแพร่ไฟล์สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2566

4 17 กรกฎาคม 2566 คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ.2565 สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

5 21 มิถุนายน 2566 สรุปการดำเนินงานการมีส่วนร่วมในการวางแผนการศึกษา การทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)

6 20 มิถุนายน 2566 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สป.ศธ. ประจำปีงบประมาณ 2566

7 14 มิถุนายน 2566 ประชาสัมพันธ์ "เล่มการประเมินองค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570" ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

8 09 มิถุนายน 2566 "สถิติการศึกษาฉบับย่อ ประจำปี 2566 จัดทำโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ"

9 09 มิถุนายน 2566 รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบของหน่วยงานกลางและกลไกการขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิตของประเทศไทย

10 09 มิถุนายน 2566 คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2566

11 22 สิงหาคม 2565 แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดเพชรบูรณ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565

12 19 สิงหาคม 2565 คู่มือกรมบัญชีกลางเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

13 21 มิถุนายน 2565 คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ.2565 สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

14 08 เมษายน 2565 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

15 08 เมษายน 2565 ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

16 08 เมษายน 2565 การวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

17 08 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

18 30 ธันวาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

19 08 ตุลาคม 2564 แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดเพชรบูรณ์

20 03 กันยายน 2564 เผยแพร่คู่มือการใช้งาน App Google

1 | 2 [ถัดไป] [สุดท้าย]