ดาวน์โหลดเอกสาร
 ดาวน์โหลดเอกสาร
ที่ วัน เดือน ปี รายการดาวน์โหลด / ไฟล์แนบ
1 30 ธันวาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2 08 ตุลาคม 2564 แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดเพชรบูรณ์

3 03 กันยายน 2564 เผยแพร่คู่มือการใช้งาน App Google

4 26 ตุลาคม 2563 เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย ในเขตตรวจราชการที่ 17

5 22 ตุลาคม 2563 เล่มข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี พ.ศ.2563

6 19 พฤษภาคม 2563 งานวิจัย การศึกษาความต้องการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์

7 20 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ปี กศจ.เพชรบูรณ์

8 20 กุมภาพันธ์ 2563 การศึกษาปัจจัยความสำเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์

9 23 มกราคม 2563 คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562

10 23 ธันวาคม 2562 วารสารประชาสัมพันธ์ ศธจ.เพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562

11 13 ธันวาคม 2562 การบูรณาการจัดการการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

12 07 พฤศจิกายน 2562 แผนปฏิบัติราชการ รายปี ตามมติ ครม.4 ธ.ค.2560

13 07 พฤศจิกายน 2562 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ตามมติ ครม.4 ธ.ค.2560

14 07 พฤศจิกายน 2562 แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี ตามมติ ครม.4 ธ.ค.2560

15 07 พฤศจิกายน 2562 แบบฟอร์มโครงการ ตามมติ ครม.

16 21 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์

17 29 ธันวาคม 2560 เอกสารการสมัครสอบศึกษานิเทศก์

18 13 กันยายน 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

19 07 กันยายน 2560 การเชื่อมโยงจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติในพื้นที่

20 07 กันยายน 2560 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่แผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ

1 | 2 [ถัดไป] [สุดท้าย]