ดาวน์โหลดเอกสาร
 ดาวน์โหลดเอกสาร
ที่ วัน เดือน ปี รายการดาวน์โหลด / ไฟล์แนบ
1 22 สิงหาคม 2565 แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดเพชรบูรณ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565

2 19 สิงหาคม 2565 คู่มือกรมบัญชีกลางเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

3 21 มิถุนายน 2565 คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ.2565 สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

4 08 เมษายน 2565 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5 08 เมษายน 2565 ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

6 08 เมษายน 2565 การวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

7 08 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

8 30 ธันวาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

9 08 ตุลาคม 2564 แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดเพชรบูรณ์

10 03 กันยายน 2564 เผยแพร่คู่มือการใช้งาน App Google

11 26 ตุลาคม 2563 เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย ในเขตตรวจราชการที่ 17

12 22 ตุลาคม 2563 เล่มข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี พ.ศ.2563

13 19 พฤษภาคม 2563 งานวิจัย การศึกษาความต้องการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์

14 20 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ปี กศจ.เพชรบูรณ์

15 20 กุมภาพันธ์ 2563 การศึกษาปัจจัยความสำเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์

16 23 มกราคม 2563 คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562

17 23 ธันวาคม 2562 วารสารประชาสัมพันธ์ ศธจ.เพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562

18 13 ธันวาคม 2562 การบูรณาการจัดการการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

19 07 พฤศจิกายน 2562 แผนปฏิบัติราชการ รายปี ตามมติ ครม.4 ธ.ค.2560

20 07 พฤศจิกายน 2562 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ตามมติ ครม.4 ธ.ค.2560

1 | 2 [ถัดไป] [สุดท้าย]