ดาวน์โหลดเอกสาร
 ดาวน์โหลดเอกสาร
ที่ วัน เดือน ปี รายการดาวน์โหลด / ไฟล์แนบ
1 03 กันยายน 2564 เผยแพร่คู่มือการใช้งาน App Google

2 26 ตุลาคม 2563 เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF(Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย ในเขตตรวจราชการที่ 17

3 22 ตุลาคม 2563 เล่มข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี พ.ศ.2563

4 19 พฤษภาคม 2563 งานวิจัย การศึกษาความต้องการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์

5 20 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ปี กศจ.เพชรบูรณ์

6 20 กุมภาพันธ์ 2563 การศึกษาปัจจัยความสำเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์

7 23 มกราคม 2563 คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562

8 23 ธันวาคม 2562 วารสารประชาสัมพันธ์ ศธจ.เพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562

9 13 ธันวาคม 2562 การบูรณาการจัดการการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

10 07 พฤศจิกายน 2562 แผนปฏิบัติราชการ รายปี ตามมติ ครม.4 ธ.ค.2560

11 07 พฤศจิกายน 2562 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ตามมติ ครม.4 ธ.ค.2560

12 07 พฤศจิกายน 2562 แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี ตามมติ ครม.4 ธ.ค.2560

13 07 พฤศจิกายน 2562 แบบฟอร์มโครงการ ตามมติ ครม.

14 21 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์

15 29 ธันวาคม 2560 เอกสารการสมัครสอบศึกษานิเทศก์

16 13 กันยายน 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

17 07 กันยายน 2560 การเชื่อมโยงจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติในพื้นที่

18 07 กันยายน 2560 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่แผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ

19 07 กันยายน 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อนาคตประเทศไทย เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน