แผ่นพับประชาสัมพันธ์
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ที่ วัน เดือน ปี รายการ
1 2560 การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค   ไฟล์แนบ
2 2560 กลไกการบูรณาการการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ   ไฟล์แนบ
3 2560 จุดเน้นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2559   ไฟล์แนบ