ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ วัน เดือน ปี ชื่อเรื่อง
1 24 เมษายน 2567 เผยแพร่โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต   อ่าน 6 ครั้ง

2 05 เมษายน 2567 รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2567 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 34 ครั้ง

3 28 มีนาคม 2567 ประชาสัมพันธ์ "การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหญ่ เกษียณแสนสุข"   อ่าน 42 ครั้ง

4 27 มีนาคม 2567 ประชาสัมพันธ์ "การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2567"   อ่าน 31 ครั้ง

5 27 มีนาคม 2567 รายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 "เรื่อง สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรกรณีการบริโภคโฟลิก เอซิด (วิตามิน B9)"   อ่าน 45 ครั้ง

6 27 มีนาคม 2567 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 20 (5) ในคณะกรรมการอุดมศึกษาฯ   อ่าน 36 ครั้ง

7 27 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน   อ่าน 63 ครั้ง

8 21 มีนาคม 2567 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน   อ่าน 162 ครั้ง

9 20 มีนาคม 2567 ประกาศ การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.)   อ่าน 83 ครั้ง

10 19 มีนาคม 2567 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการด้านลูกเสือ ประจำปี 2567 งานลูกเสือเพื่อลูกเสือและสังคม (Scout for Scouts and Community)   อ่าน 67 ครั้ง

11 14 มีนาคม 2567 การประชาสัมพันธ์มิวสิกวิดีโอ (MV) ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   อ่าน 57 ครั้ง

12 12 มีนาคม 2567 ขอความร่วมมือในการใช้ลายผ้าพระราชทาน จำนวน 4 ลาย   อ่าน 78 ครั้ง

13 12 มีนาคม 2567 ขอประชาสัมพันธ์โครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ 15   อ่าน 50 ครั้ง

14 12 มีนาคม 2567 การดำเนินการตามพิธีการทางการทูต   อ่าน 73 ครั้ง

15 12 มีนาคม 2567 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่า และขอความร่วมมือห้ามเผาโดยเด็ดขาด ในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑)   อ่าน 65 ครั้ง

16 08 มีนาคม 2567 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน   อ่าน 145 ครั้ง

17 08 มีนาคม 2567 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่า และขอความร่วมมือห้ามเผาโดยเด็ดขาด ในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑)   อ่าน 73 ครั้ง

18 07 มีนาคม 2567 รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 70 ครั้ง

19 16 กุมภาพันธ์ 2567 การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   อ่าน 98 ครั้ง

20 13 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผลการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ศรีเทพเมืองมรดกโลก” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567   อ่าน 90 ครั้ง

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [ถัดไป] [สุดท้าย]