ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน
ที่ วัน เดือน ปี ชื่อเรื่อง
1 03 กุมภาพันธ์ 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ "การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง"   อ่าน 6 ครั้ง

2 03 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร #อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) เตรียมความพร้อมไทยก้าวสู่ #สังคมผู้สูงอายุ   อ่าน 11 ครั้ง

3 01 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์   อ่าน 6 ครั้ง

4 01 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   อ่าน 4 ครั้ง

5 31 มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร   อ่าน 5 ครั้ง

6 26 มกราคม 2566 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง   อ่าน 24 ครั้ง

7 24 มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์ "โครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์"   อ่าน 22 ครั้ง

8 24 มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2566"   อ่าน 10 ครั้ง

9 19 มกราคม 2566 เผยแพร่แบบสอบถามความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลของ สป.ศธ.   อ่าน 15 ครั้ง

10 09 มกราคม 2566 รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 24 ครั้ง

11 09 มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์ "การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญํติการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565"   อ่าน 22 ครั้ง

12 06 มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์ "รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์"   อ่าน 24 ครั้ง

13 06 มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์ "6 มาตรการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในสถานศึกษา"   อ่าน 38 ครั้ง

14 05 มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดทำคลิปสัญจรดีวิถีไทย ปีที่ 3 หัวข้อ "จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง"   อ่าน 27 ครั้ง

15 04 มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์ ประกาศนโยบายการไม่ให้และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566   อ่าน 39 ครั้ง

16 03 มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดภาพวาดระบายสี "โตโยต้ารถยนต์ในฝัน" ครั้งที่ 12   อ่าน 27 ครั้ง

17 27 ธันวาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ "เผยแพร่เอกสารผลงานทางวิชาการ หลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในพื้นที่ "นครชัยบุรินทร์"   อ่าน 29 ครั้ง

18 27 ธันวาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ "เผยแพร่เอกสารผลงานทางวิชาการ การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สำกนักงานศึกษาธิการภาค 13"   อ่าน 28 ครั้ง

19 27 ธันวาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ "การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2566"   อ่าน 108 ครั้ง

20 23 ธันวาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ "การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสารภัญญะ ประเภททีม 5 คน ในงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ"   อ่าน 31 ครั้ง

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [ถัดไป] [สุดท้าย]