ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม
ที่ วัน เดือน ปี ภาพ 1 ภาพ 2 ชื่อเรื่อง / ไฟล์แนบ
1 24 กันยายน 2564 24 กันยายน 2564 “พิธีมอบเกียรติบัตรการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระดับดีเด่นด้าน สถานศึกษา ครู และนักเรียน ประจำปี 2563”   [24 กันยายน 2564]   อ่าน 83 ครั้ง

2 23 กันยายน 2564 วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 11/2564   [23 กันยายน 2564]   อ่าน 53 ครั้ง

3 15 กันยายน 2564 14 กันยายน 2564 “มอบป้ายศูนย์การประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (ชุดที่ 1-17)”   [15 กันยายน 2564]   อ่าน 45 ครั้ง

4 15 กันยายน 2564 10 กันยายน 2564 สมทบทุน“โครงการหอผู้ป่วยสามัญพรีเมียม อาคารอายุรกรรมวิสุทธิ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์”   [15 กันยายน 2564]   อ่าน 15 ครั้ง

5 09 กันยายน 2564 6 กันยายน 2564 การติดตามการรับเงินเยียวยา 2,000 บาท ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูร์   [09 กันยายน 2564]   อ่าน 56 ครั้ง

6 06 กันยายน 2564 6 กันยายน 2564 จัดกิจกรรม“HELP AND HOPE ช่วยด้วยใจ ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน”   [06 กันยายน 2564]   อ่าน 70 ครั้ง

7 03 กันยายน 2564 3 กันยายน 2564 การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและการตรวจราชการกรณีพิเศษ (ในรูปแบบของการประชุมแบบผสมผสานอยู่ในที่ประชุมและผ่านระบบ Zoom Meeting) รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564   [03 กันยายน 2564]   อ่าน 63 ครั้ง

8 03 กันยายน 2564 30 สิงหาคม 2564 “อบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564”   [03 กันยายน 2564]   อ่าน 55 ครั้ง

9 02 กันยายน 2564 2 กันยายน 2564 “ประชุมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 รอบที่ 3” (ในรูปแบบของการประชุมแบบผสมผสานอยู่ในที่ประชุมและผ่านระบบ zoom)   [02 กันยายน 2564]   อ่าน 23 ครั้ง

10 30 สิงหาคม 2564 27 สิงหาคม 2564 การอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 6 “การออกแบบการเรียนรู้ เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้สำหรับการศึกษาในยุค Next Normal Education Reimagined”   [30 สิงหาคม 2564]   อ่าน 9 ครั้ง

11 26 สิงหาคม 2564 26 สิงหาคม 2564 “ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 10/2564 (ในรูปแบบของการประชุมแบบผสมผสานอยู่ในที่ประชุมและผ่านระบบ zoom)”   [26 สิงหาคม 2564]   อ่าน 82 ครั้ง

12 23 สิงหาคม 2564 23 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์   [23 สิงหาคม 2564]   อ่าน 20 ครั้ง

13 23 สิงหาคม 2564 16 สิงหาคม 2564 “ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตาม โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2564”   [23 สิงหาคม 2564]   อ่าน 15 ครั้ง

14 23 สิงหาคม 2564 16 สิงหาคม 2564 “ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตาม โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2564”   [23 สิงหาคม 2564]   อ่าน 10 ครั้ง

15 02 สิงหาคม 2564 29 กรกฎาคม 2564 ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564   [02 สิงหาคม 2564]   อ่าน 33 ครั้ง

16 23 กรกฎาคม 2564 23 กรกฎาคม 2564 พิธีมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)   [23 กรกฎาคม 2564]   อ่าน 65 ครั้ง

17 23 กรกฎาคม 2564 23 กรกฎาคม 2564 “โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)”   [23 กรกฎาคม 2564]   อ่าน 86 ครั้ง

18 22 กรกฎาคม 2564 22 กรกฎาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9/2564   [22 กรกฎาคม 2564]   อ่าน 102 ครั้ง

19 15 กรกฎาคม 2564 15 กรกฎาคม 2564 “โครงการจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม และป้องกันไวรัส COVID-19 (5 ส. BIG Cleaning สู้ไวรัสโควิด 19)”   [15 กรกฎาคม 2564]   อ่าน 88 ครั้ง

20 13 กรกฎาคม 2564 12 กรกฎาคม 2564 ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตาม มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภาคเรียนที่ 1/2564   [13 กรกฎาคม 2564]   อ่าน 149 ครั้ง

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [ถัดไป] [สุดท้าย]