ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม
ที่ วัน เดือน ปี ภาพ 1 ภาพ 2 ชื่อเรื่อง / ไฟล์แนบ
1 22 มิถุนายน 2567 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ลงพื้นที่ตรวจเอกสารและจำนวนนักเรียน เพื่อประกอบการขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2567   [22 มิถุนายน 2567]   อ่าน 4 ครั้ง

2 22 มิถุนายน 2567 วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) โรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์   [22 มิถุนายน 2567]   อ่าน 14 ครั้ง

3 21 มิถุนายน 2567 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคมที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567   [21 มิถุนายน 2567]   อ่าน 25 ครั้ง

4 21 มิถุนายน 2567 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2567   [21 มิถุนายน 2567]   อ่าน 20 ครั้ง

5 21 มิถุนายน 2567 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาติดตามประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2567   [21 มิถุนายน 2567]   อ่าน 20 ครั้ง

6 21 มิถุนายน 2567 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567   [21 มิถุนายน 2567]   อ่าน 21 ครั้ง

7 21 มิถุนายน 2567 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 ลงพื้นที่ออกปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบูรณ์   [21 มิถุนายน 2567]   อ่าน 21 ครั้ง

8 21 มิถุนายน 2567 วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 ครั้งที่ 2/2567 (ครั้งที่ 52)   [21 มิถุนายน 2567]   อ่าน 6 ครั้ง

9 20 มิถุนายน 2567 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 อบรมพัฒนาบุคลากรการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยแพลตฟอร์ม Canva ประจำปี 2567   [20 มิถุนายน 2567]   อ่าน 22 ครั้ง

10 19 มิถุนายน 2567 วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 ลงพื้นที่ตรวจเอกสารและจำนวนนักเรียน เพื่อประกอบการขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนเสรีศึกษา   [19 มิถุนายน 2567]   อ่าน 29 ครั้ง

11 19 มิถุนายน 2567 วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 ลงพื้นที่ตรวจเอกสารและจำนวนนักเรียน เพื่อประกอบการขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2567” โรงเรียนโฆษิตวิทยา   [19 มิถุนายน 2567]   อ่าน 29 ครั้ง

12 19 มิถุนายน 2567 วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 ลงพื้นที่ตรวจเอกสารและจำนวนนักเรียน เพื่อประกอบการขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2567” โรงเรียนอนุบาลตริณศิลป์   [19 มิถุนายน 2567]   อ่าน 28 ครั้ง

13 19 มิถุนายน 2567 วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ลงพื้นที่ตรวจเอกสารและจำนวนนักเรียน เพื่อประกอบการขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2567” โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา   [19 มิถุนายน 2567]   อ่าน 25 ครั้ง

14 19 มิถุนายน 2567 วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ลงพื้นที่ตรวจเอกสาร และจำนวนนักเรียน เพื่อประกอบการขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2567   [19 มิถุนายน 2567]   อ่าน 30 ครั้ง

15 19 มิถุนายน 2567 วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 3   [19 มิถุนายน 2567]   อ่าน 16 ครั้ง

16 18 มิถุนายน 2567 วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลในระบบประเมิน OIT ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2567 (ผ่านระบบ Zoom)   [18 มิถุนายน 2567]   อ่าน 39 ครั้ง

17 17 มิถุนายน 2567 วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   [17 มิถุนายน 2567]   อ่าน 38 ครั้ง

18 17 มิถุนายน 2567 วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 พิธีเฉลิมฉลอง ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   [17 มิถุนายน 2567]   อ่าน 40 ครั้ง

19 17 มิถุนายน 2567 วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   [17 มิถุนายน 2567]   อ่าน 19 ครั้ง

20 15 มิถุนายน 2567 วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 อบรมส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย ประจำปี 2567   [15 มิถุนายน 2567]   อ่าน 68 ครั้ง

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [ถัดไป] [สุดท้าย]