ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม
ที่ วัน เดือน ปี ภาพ 1 ภาพ 2 ชื่อเรื่อง / ไฟล์แนบ
1 24 มิถุนายน 2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 “กิจกรรมจิตอาสา 5 ส. BIG Cleaning ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ”   [24 มิถุนายน 2565]   อ่าน 5 ครั้ง

2 24 มิถุนายน 2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 “ประชุมข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565”   [24 มิถุนายน 2565]   อ่าน 6 ครั้ง

3 24 มิถุนายน 2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ต้อนรับคณะครู/นักเรียนจากโรงเรียนบ้านท่าช้างที่เดินทางมาศึกษาดูงานสถานที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์   [24 มิถุนายน 2565]   อ่าน 3 ครั้ง

4 24 มิถุนายน 2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 “พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานและบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นฯ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)”   [24 มิถุนายน 2565]   อ่าน 10 ครั้ง

5 23 มิถุนายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ   [23 มิถุนายน 2565]   อ่าน 12 ครั้ง

6 23 มิถุนายน 2565 วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ห้กำลังใจและอวยพรให้นักเรียนไปร่วมแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับประเทศ   [23 มิถุนายน 2565]   อ่าน 4 ครั้ง

7 23 มิถุนายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 “ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ 2565   [23 มิถุนายน 2565]   อ่าน 11 ครั้ง

8 22 มิถุนายน 2565 วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 “ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในประบรมราชินูปถัมภ์ ของจังหวัดเพชรบูรณ์”   [22 มิถุนายน 2565]   อ่าน 13 ครั้ง

9 21 มิถุนายน 2565 วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 “ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 3/2565”   [21 มิถุนายน 2565]   อ่าน 14 ครั้ง

10 21 มิถุนายน 2565 วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 “ลงพื้นที่ติดตามประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2565”   [21 มิถุนายน 2565]   อ่าน 17 ครั้ง

11 20 มิถุนายน 2565 วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 “ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ปส.กช.)”   [20 มิถุนายน 2565]   อ่าน 29 ครั้ง

12 20 มิถุนายน 2565 วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)   [20 มิถุนายน 2565]   อ่าน 21 ครั้ง

13 17 มิถุนายน 2565 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ประชุมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค ประจำปี 2565   [17 มิถุนายน 2565]   อ่าน 26 ครั้ง

14 16 มิถุนายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 ประชุมคณะกรรมการความมั่นคงด้านสังคม มิติด้านการศึกษา การเข้าถึงบริการภาครัฐ (หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา) “เพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่2” ครั้งที่ 1/2565   [16 มิถุนายน 2565]   อ่าน 29 ครั้ง

15 16 มิถุนายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมกันพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาของบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในทุกระดับชั้น”   [16 มิถุนายน 2565]   อ่าน 35 ครั้ง

16 16 มิถุนายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการการศึกษาเอกชนส่วนภูมิภาค   [16 มิถุนายน 2565]   อ่าน 7 ครั้ง

17 15 มิถุนายน 2565 วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ลงพื้นที่ออกติดตามการดำเนินงานกิจการของโรงเรียนนอกระบบ   [15 มิถุนายน 2565]   อ่าน 24 ครั้ง

18 14 มิถุนายน 2565 วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 “ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยงาน/บุคคลทางการศึกษาเพื่อรับโล่รางวัลเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565”   [14 มิถุนายน 2565]   อ่าน 33 ครั้ง

19 14 มิถุนายน 2565 วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 6/2565   [14 มิถุนายน 2565]   อ่าน 9 ครั้ง

20 10 มิถุนายน 2565 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระมหาธาตุเจดีย์   [10 มิถุนายน 2565]   อ่าน 10 ครั้ง

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [ถัดไป] [สุดท้าย]