ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม
ที่ วัน เดือน ปี ภาพ 1 ภาพ 2 ชื่อเรื่อง / ไฟล์แนบ
1 22 กุมภาพันธ์ 2567 วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาและการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคของจังหวัด ประจำปี 2567   [22 กุมภาพันธ์ 2567]   อ่าน 10 ครั้ง

2 22 กุมภาพันธ์ 2567 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 “ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2567”   [22 กุมภาพันธ์ 2567]   อ่าน 3 ครั้ง

3 22 กุมภาพันธ์ 2567 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมหารือความร่วมมือในการสมัครโครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต “Coding for Better Life”   [22 กุมภาพันธ์ 2567]   อ่าน 4 ครั้ง

4 21 กุมภาพันธ์ 2567 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียน ในพื้นที่ อ.วิเชียรบุรี   [21 กุมภาพันธ์ 2567]   อ่าน 17 ครั้ง

5 21 กุมภาพันธ์ 2567 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดโครงการการป้องกันและช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติในสถานศึกษา   [21 กุมภาพันธ์ 2567]   อ่าน 5 ครั้ง

6 20 กุมภาพันธ์ 2567 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม (วิสาขปุรณมีบูชา สักการะมหาสถูปเจดีย์เขาคลังนอก และตลาดชุมชนย้อนยุคทวารวดี ประจำปี 2567)   [20 กุมภาพันธ์ 2567]   อ่าน 8 ครั้ง

7 20 กุมภาพันธ์ 2567 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมถวายความจงรักภักดี และถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   [20 กุมภาพันธ์ 2567]   อ่าน 25 ครั้ง

8 19 กุมภาพันธ์ 2567 วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567   [19 กุมภาพันธ์ 2567]   อ่าน 28 ครั้ง

9 19 กุมภาพันธ์ 2567 วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 “ประชุมจัดทำ End to End Process ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2567 (ผ่านระบบ Zoom Meeting)”   [19 กุมภาพันธ์ 2567]   อ่าน 26 ครั้ง

10 16 กุมภาพันธ์ 2567 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัยและการคาดการณ์อุบัติเหตุ   [16 กุมภาพันธ์ 2567]   อ่าน 38 ครั้ง

11 16 กุมภาพันธ์ 2567 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 256 “พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (อิ่มบุญ สุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร)”   [16 กุมภาพันธ์ 2567]   อ่าน 38 ครั้ง

12 16 กุมภาพันธ์ 2567 วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 “ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด (กรณีการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ อปท.)”   [16 กุมภาพันธ์ 2567]   อ่าน 14 ครั้ง

13 15 กุมภาพันธ์ 2567 วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 “ประชุมเปิดการตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2567”   [15 กุมภาพันธ์ 2567]   อ่าน 15 ครั้ง

14 15 กุมภาพันธ์ 2567 วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์   [15 กุมภาพันธ์ 2567]   อ่าน 13 ครั้ง

15 15 กุมภาพันธ์ 2567 วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2567   [15 กุมภาพันธ์ 2567]   อ่าน 45 ครั้ง

16 15 กุมภาพันธ์ 2567 วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566   [15 กุมภาพันธ์ 2567]   อ่าน 15 ครั้ง

17 14 กุมภาพันธ์ 2567 วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 “พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”   [14 กุมภาพันธ์ 2567]   อ่าน 46 ครั้ง

18 14 กุมภาพันธ์ 2567 วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรม "ศธจ.เพชรบูรณ์ รวมใจภักดิ์ เรารัก กรมสมเด็จพระเทพฯ"   [14 กุมภาพันธ์ 2567]   อ่าน 41 ครั้ง

19 14 กุมภาพันธ์ 2567 วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 “กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”   [14 กุมภาพันธ์ 2567]   อ่าน 51 ครั้ง

20 13 กุมภาพันธ์ 2567 วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมสมาคมโรงเรียนเอกชนเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2566   [13 กุมภาพันธ์ 2567]   อ่าน 43 ครั้ง

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [ถัดไป] [สุดท้าย]