ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม
ที่ วัน เดือน ปี ภาพ 1 ภาพ 2 ชื่อเรื่อง / ไฟล์แนบ
1 26 กันยายน 2565 วันอาทิตย์ 25 กันยายน 2565 ต้อนรับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ   [26 กันยายน 2565]   อ่าน  ครั้ง

2 26 กันยายน 2565 วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ลงพื้นที่ออกติดตามกำกกับตรวจสอบการใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนโฆษิตวิทยา   [26 กันยายน 2565]   อ่าน  ครั้ง

3 26 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ลงพื้นที่ออกติดตามกำกกับตรวจสอบการใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน   [26 กันยายน 2565]   อ่าน  ครั้ง

4 26 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส   [26 กันยายน 2565]   อ่าน  ครั้ง

5 24 กันยายน 2565 วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 โครงการงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565   [24 กันยายน 2565]   อ่าน 9 ครั้ง

6 21 กันยายน 2565 วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 “ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.เพชรบูรณ์) เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 5/2565 (ชุดใหม่)”   [21 กันยายน 2565]   อ่าน 32 ครั้ง

7 19 กันยายน 2565 วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 “ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมโครงการงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเพชรบูรณ์”   [19 กันยายน 2565]   อ่าน 27 ครั้ง

8 19 กันยายน 2565 วันที่ 15 กันยายน 2565 “โครงการกิจกรรมการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผ่านกลไกของ กศจ.เพชรบูรณ์ : โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์) ประจำปี 2565”   [19 กันยายน 2565]   อ่าน 11 ครั้ง

9 14 กันยายน 2565 วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 “ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. (โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์)”   [14 กันยายน 2565]   อ่าน 37 ครั้ง

10 12 กันยายน 2565 นจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 ประชุมข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนกันยายน 2565”   [12 กันยายน 2565]   อ่าน 29 ครั้ง

11 08 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 “การประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2567)”   [08 กันยายน 2565]   อ่าน 21 ครั้ง

12 07 กันยายน 2565 วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ตรวจเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับทุน โครงการ 910 ทุนการศึกษาฯ   [07 กันยายน 2565]   อ่าน 42 ครั้ง

13 07 กันยายน 2565 วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์   [07 กันยายน 2565]   อ่าน 21 ครั้ง

14 05 กันยายน 2565 วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ลงพื้นที่ออกตรวจโรงแรมเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม   [05 กันยายน 2565]   อ่าน 24 ครั้ง

15 30 สิงหาคม 2565 วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบนิเทศการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ตาม (โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 2565   [30 สิงหาคม 2565]   อ่าน 69 ครั้ง

16 30 สิงหาคม 2565 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ลงพื้นที่ออกติดตามตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน   [30 สิงหาคม 2565]   อ่าน 18 ครั้ง

17 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 พิธีมอบเกียรติบัตร (Best Practices) ด้านการบริหารจัดการศึกษา (ผู้บริหาร) และด้านการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (ด้านครูผู้สอน) ประจำปีงบประมาณ 2565   [29 สิงหาคม 2565]   อ่าน 21 ครั้ง

18 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565   [29 สิงหาคม 2565]   อ่าน 57 ครั้ง

19 29 สิงหาคม 2565 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ติดตามตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน   [29 สิงหาคม 2565]   อ่าน 23 ครั้ง

20 26 สิงหาคม 2565 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 นโยบายเร่งด่วน โรงเรียนบ้านหนองแม่นา อ.เขาค้อ   [26 สิงหาคม 2565]   อ่าน 104 ครั้ง

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [ถัดไป] [สุดท้าย]