หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา
ที่ วัน เดือน ปี ชื่อหนังสือราชการ
1 18 พฤษภาคม 2566 รายงานการประชุมคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   อ่าน 87 ครั้ง

2 25 เมษายน 2566 ขอเลื่อนประชุมคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   อ่าน 74 ครั้ง

3 20 เมษายน 2566 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   อ่าน 44 ครั้ง

4 18 เมษายน 2566 การทบทวนทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค เป้าหมายและตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1   อ่าน 79 ครั้ง

5 03 เมษายน 2566 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี พ.ศ.2566-2585 ของจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 64 ครั้ง

6 30 มีนาคม 2566 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   อ่าน 61 ครั้ง

7 30 มีนาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   อ่าน 71 ครั้ง

8 15 มีนาคม 2566 แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   อ่าน 984 ครั้ง

9 13 มีนาคม 2566 การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค (ภาคเหนือ) พ.ศ.2566-2570   อ่าน 92 ครั้ง

10 03 มีนาคม 2566 ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคลากรเป็นคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   อ่าน 104 ครั้ง

11 03 มีนาคม 2566 ปฏิทินการดำเนินงานการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   อ่าน 73 ครั้ง

12 22 กุมภาพันธ์ 2566 "แจ้งช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) สำหรับติดต่อราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์"   อ่าน 74 ครั้ง

13 12 มกราคม 2566 ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   อ่าน 1701 ครั้ง

14 28 ธันวาคม 2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566-2570) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   อ่าน 144 ครั้ง

15 21 ธันวาคม 2565 สื่อสร้างการรับรู้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)   อ่าน 153 ครั้ง

16 14 ธันวาคม 2565 การดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4)   อ่าน 375 ครั้ง

17 13 ธันวาคม 2565 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   อ่าน 420 ครั้ง

18 01 ธันวาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   อ่าน 259 ครั้ง

19 27 ตุลาคม 2565 การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   อ่าน 178 ครั้ง

20 12 กันยายน 2565 รายงานผลการการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 2261 ครั้ง

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 [ถัดไป] [สุดท้าย]