หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา
ที่ วัน เดือน ปี ชื่อหนังสือราชการ
1 06 กันยายน 2564 กรอบความร่วมมือและแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   อ่าน 14 ครั้ง

2 31 สิงหาคม 2564 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   อ่าน 26 ครั้ง

3 10 สิงหาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570)   อ่าน 74 ครั้ง

4 04 สิงหาคม 2564 การประชุมปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด กิจกรรมการสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ และชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ   อ่าน 32 ครั้ง

5 02 สิงหาคม 2564 แจ้งผลการขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อบจ.เพชรบูรณ์)   อ่าน 33 ครั้ง

6 02 สิงหาคม 2564 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด   อ่าน 31 ครั้ง

7 07 กรกฎาคม 2564 ประกาศนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564-2565   อ่าน 180 ครั้ง

8 01 มิถุนายน 2564 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อบจ.เพชรบูรณ์)   อ่าน 48 ครั้ง

9 03 พฤษภาคม 2564 ขอความร่วมมือสำรวจความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาในพัฒนาการศึกษา ของจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 75 ครั้ง

10 19 เมษายน 2564 เลื่อนการประชุมโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด กิจกรรมการสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยง กับแผน 3 ระด   อ่าน 109 ครั้ง

11 19 เมษายน 2564 การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ/แผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   อ่าน 68 ครั้ง

12 09 เมษายน 2564 คำแถลงนโยบายการจัดการศึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)   อ่าน 123 ครั้ง

13 09 เมษายน 2564 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570)   อ่าน 82 ครั้ง

14 09 เมษายน 2564 ประกาศการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   อ่าน 72 ครั้ง

15 09 เมษายน 2564 (ด่วนที่สุด) การจัดส่งโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก   อ่าน 76 ครั้ง

16 02 เมษายน 2564 ขอเชิญประชุมโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด กิจกรรมการสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยง กับแผน 3 ระดับ   อ่าน 74 ครั้ง

17 25 มีนาคม 2564 ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   อ่าน 1471 ครั้ง

18 12 มกราคม 2564 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี พ.ศ.2564 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)   อ่าน 464 ครั้ง

19 04 ธันวาคม 2563 การเสนอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   อ่าน 159 ครั้ง

20 13 พฤศจิกายน 2563 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   อ่าน 368 ครั้ง

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 [ถัดไป] [สุดท้าย]