หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา
ที่ วัน เดือน ปี ชื่อหนังสือราชการ
1 12 กันยายน 2565 รายงานผลการการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 64 ครั้ง

2 07 กันยายน 2565 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา พ.ศ. 2565 จังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 62 ครั้ง

3 06 กันยายน 2565 การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   อ่าน 19 ครั้ง

4 01 กันยายน 2565 การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ.2566-2570 (ภาคเหนือ)   อ่าน 38 ครั้ง

5 22 สิงหาคม 2565 แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดเพชรบูรณ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565   อ่าน 36 ครั้ง

6 15 สิงหาคม 2565 การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) จังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 200 ครั้ง

7 03 สิงหาคม 2565 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา   อ่าน 62 ครั้ง

8 26 กรกฎาคม 2565 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)   อ่าน 176 ครั้ง

9 21 กรกฎาคม 2565 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   อ่าน 78 ครั้ง

10 27 มิถุนายน 2565 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   อ่าน 81 ครั้ง

11 23 มิถุนายน 2565 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) จังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 113 ครั้ง

12 14 มิถุนายน 2565 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ระยะที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570   อ่าน 287 ครั้ง

13 26 พฤษภาคม 2565 ร่างแผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2566-2570 (ฉบับปรับปรุงตามผลการรับฟังความเห็นจากประชาชน / ผ่านมติ ครม / Update มีนาคม 2565)   อ่าน 93 ครั้ง

14 12 เมษายน 2565 เอกสารและรายงานการประชุม การประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 (การประชุมจำนวน 3 ครั้ง 19 สิงหาคม 2564 , 9 มีนาคม 2565 และ 30 มีนาคม 2565)   อ่าน 146 ครั้ง

15 31 มีนาคม 2565 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประเด็น “ความร่วมมือขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้”   อ่าน 212 ครั้ง

16 08 มีนาคม 2565 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากรศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 วันที่ 9 มีนาคม 2565   อ่าน 158 ครั้ง

17 28 กุมภาพันธ์ 2565 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   อ่าน 290 ครั้ง

18 28 มกราคม 2565 ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ พ.ศ. 2566   อ่าน 326 ครั้ง

19 27 ธันวาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   อ่าน 257 ครั้ง

20 18 ตุลาคม 2564 การเสนอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   อ่าน 263 ครั้ง

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 [ถัดไป] [สุดท้าย]