หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา
ที่ วัน เดือน ปี ชื่อหนังสือราชการ
1 01 พฤศจิกายน 2566 การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   อ่าน 78 ครั้ง

2 11 ตุลาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ระบบแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP)   อ่าน 125 ครั้ง

3 22 กันยายน 2566 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566   อ่าน 226 ครั้ง

4 18 กันยายน 2566 รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 159 ครั้ง

5 03 กันยายน 2566 รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา   อ่าน 187 ครั้ง

6 20 สิงหาคม 2566 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา   อ่าน 236 ครั้ง

7 20 กรกฎาคม 2566 แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)   อ่าน 1568 ครั้ง

8 19 กรกฎาคม 2566 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   อ่าน 137 ครั้ง

9 10 กรกฎาคม 2566 ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566   อ่าน 440 ครั้ง

10 21 มิถุนายน 2566 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566   อ่าน 186 ครั้ง

11 20 มิถุนายน 2566 ประชาสัมพันธ์ คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สป.ศธ. ประจำปีงบประมาณ 2566   อ่าน 159 ครั้ง

12 14 มิถุนายน 2566 ประชาสัมพันธ์ "เล่มการประเมินองค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570" ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 171 ครั้ง

13 13 มิถุนายน 2566 แผนพัฒนาการศึกษาภาคเหนือ พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)   อ่าน 302 ครั้ง

14 18 พฤษภาคม 2566 รายงานการประชุมคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   อ่าน 306 ครั้ง

15 25 เมษายน 2566 ขอเลื่อนประชุมคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   อ่าน 239 ครั้ง

16 20 เมษายน 2566 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   อ่าน 159 ครั้ง

17 18 เมษายน 2566 การทบทวนทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค เป้าหมายและตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1   อ่าน 526 ครั้ง

18 03 เมษายน 2566 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี พ.ศ.2566-2585 ของจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 197 ครั้ง

19 30 มีนาคม 2566 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   อ่าน 195 ครั้ง

20 30 มีนาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   อ่าน 178 ครั้ง

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 [ถัดไป] [สุดท้าย]