หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา
ที่ วัน เดือน ปี ชื่อหนังสือราชการ
1 01 เมษายน 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   อ่าน 75 ครั้ง

2 01 เมษายน 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   อ่าน 132 ครั้ง

3 13 มีนาคม 2567 ปฏิทินการดำเนินงานการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   อ่าน 158 ครั้ง

4 08 มีนาคม 2567 แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   อ่าน 422 ครั้ง

5 02 มกราคม 2567 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   อ่าน 452 ครั้ง

6 26 ธันวาคม 2566 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   อ่าน 214 ครั้ง

7 06 ธันวาคม 2566 คู่มือส่งเสริมการพัฒนาทักษะอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และอ่านหนังสือแตก ของผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 250 ครั้ง

8 01 พฤศจิกายน 2566 การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   อ่าน 338 ครั้ง

9 11 ตุลาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ระบบแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP)   อ่าน 709 ครั้ง

10 22 กันยายน 2566 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566   อ่าน 452 ครั้ง

11 18 กันยายน 2566 รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 355 ครั้ง

12 03 กันยายน 2566 รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา   อ่าน 351 ครั้ง

13 20 สิงหาคม 2566 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา   อ่าน 378 ครั้ง

14 20 กรกฎาคม 2566 แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)   อ่าน 4714 ครั้ง

15 19 กรกฎาคม 2566 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   อ่าน 226 ครั้ง

16 10 กรกฎาคม 2566 ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566   อ่าน 554 ครั้ง

17 21 มิถุนายน 2566 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566   อ่าน 2546 ครั้ง

18 20 มิถุนายน 2566 ประชาสัมพันธ์ คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สป.ศธ. ประจำปีงบประมาณ 2566   อ่าน 244 ครั้ง

19 14 มิถุนายน 2566 ประชาสัมพันธ์ "เล่มการประเมินองค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570" ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 262 ครั้ง

20 13 มิถุนายน 2566 แผนพัฒนาการศึกษาภาคเหนือ พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)   อ่าน 385 ครั้ง

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 [ถัดไป] [สุดท้าย]