หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา
ที่ วัน เดือน ปี ชื่อหนังสือราชการ
1 12 มกราคม 2566 ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   อ่าน 90 ครั้ง

2 28 ธันวาคม 2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566-2570) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   อ่าน 44 ครั้ง

3 21 ธันวาคม 2565 สื่อสร้างการรับรู้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)   อ่าน 59 ครั้ง

4 14 ธันวาคม 2565 การดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4)   อ่าน 202 ครั้ง

5 13 ธันวาคม 2565 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   อ่าน 221 ครั้ง

6 01 ธันวาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   อ่าน 106 ครั้ง

7 27 ตุลาคม 2565 การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   อ่าน 102 ครั้ง

8 12 กันยายน 2565 รายงานผลการการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 216 ครั้ง

9 07 กันยายน 2565 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา พ.ศ. 2565 จังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 198 ครั้ง

10 06 กันยายน 2565 การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   อ่าน 150 ครั้ง

11 01 กันยายน 2565 การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ.2566-2570 (ภาคเหนือ)   อ่าน 148 ครั้ง

12 22 สิงหาคม 2565 แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดเพชรบูรณ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565   อ่าน 123 ครั้ง

13 15 สิงหาคม 2565 การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) จังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 321 ครั้ง

14 03 สิงหาคม 2565 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา   อ่าน 151 ครั้ง

15 26 กรกฎาคม 2565 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)   อ่าน 343 ครั้ง

16 21 กรกฎาคม 2565 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   อ่าน 178 ครั้ง

17 27 มิถุนายน 2565 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   อ่าน 166 ครั้ง

18 23 มิถุนายน 2565 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) จังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 191 ครั้ง

19 14 มิถุนายน 2565 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ระยะที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570   อ่าน 421 ครั้ง

20 26 พฤษภาคม 2565 ร่างแผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2566-2570 (ฉบับปรับปรุงตามผลการรับฟังความเห็นจากประชาชน / ผ่านมติ ครม / Update มีนาคม 2565)   อ่าน 163 ครั้ง

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 [ถัดไป] [สุดท้าย]