หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา
ที่ วัน เดือน ปี ชื่อหนังสือราชการ
1 23 มิถุนายน 2565 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) จังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 9 ครั้ง

2 14 มิถุนายน 2565 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ระยะที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570   อ่าน 14 ครั้ง

3 26 พฤษภาคม 2565 ร่างแผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2566-2570 (ฉบับปรับปรุงตามผลการรับฟังความเห็นจากประชาชน / ผ่านมติ ครม / Update มีนาคม 2565)   อ่าน 27 ครั้ง

4 12 เมษายน 2565 เอกสารและรายงานการประชุม การประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 (การประชุมจำนวน 3 ครั้ง 19 สิงหาคม 2564 , 9 มีนาคม 2565 และ 30 มีนาคม 2565)   อ่าน 76 ครั้ง

5 31 มีนาคม 2565 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประเด็น “ความร่วมมือขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้”   อ่าน 154 ครั้ง

6 08 มีนาคม 2565 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากรศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 วันที่ 9 มีนาคม 2565   อ่าน 90 ครั้ง

7 28 กุมภาพันธ์ 2565 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   อ่าน 238 ครั้ง

8 28 มกราคม 2565 ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ พ.ศ. 2566   อ่าน 217 ครั้ง

9 27 ธันวาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   อ่าน 168 ครั้ง

10 18 ตุลาคม 2564 การเสนอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   อ่าน 206 ครั้ง

11 18 ตุลาคม 2564 ขอความร่วมมือส่งโครงการสำหรับจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   อ่าน 276 ครั้ง

12 18 ตุลาคม 2564 ขอความร่วมมือส่งรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   อ่าน 356 ครั้ง

13 14 ตุลาคม 2564 บันทึกความเข้าใจ (MOU) กรอบความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 283 ครั้ง

14 12 ตุลาคม 2564 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2563)   อ่าน 171 ครั้ง

15 06 ตุลาคม 2564 แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 331 ครั้ง

16 06 กันยายน 2564 กรอบความร่วมมือและแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   อ่าน 174 ครั้ง

17 31 สิงหาคม 2564 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   อ่าน 177 ครั้ง

18 10 สิงหาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570)   อ่าน 300 ครั้ง

19 04 สิงหาคม 2564 การประชุมปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด กิจกรรมการสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ และชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ   อ่าน 153 ครั้ง

20 02 สิงหาคม 2564 แจ้งผลการขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อบจ.เพชรบูรณ์)   อ่าน 170 ครั้ง

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 [ถัดไป] [สุดท้าย]