หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา
ที่ วัน เดือน ปี ชื่อหนังสือราชการ
1 27 ธันวาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   อ่าน 37 ครั้ง

2 18 ตุลาคม 2564 การเสนอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   อ่าน 95 ครั้ง

3 18 ตุลาคม 2564 ขอความร่วมมือส่งโครงการสำหรับจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   อ่าน 173 ครั้ง

4 18 ตุลาคม 2564 ขอความร่วมมือส่งรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   อ่าน 205 ครั้ง

5 14 ตุลาคม 2564 บันทึกความเข้าใจ (MOU) กรอบความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 146 ครั้ง

6 12 ตุลาคม 2564 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2563)   อ่าน 75 ครั้ง

7 06 ตุลาคม 2564 แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 74 ครั้ง

8 06 กันยายน 2564 กรอบความร่วมมือและแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   อ่าน 81 ครั้ง

9 31 สิงหาคม 2564 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   อ่าน 83 ครั้ง

10 10 สิงหาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570)   อ่าน 167 ครั้ง

11 04 สิงหาคม 2564 การประชุมปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด กิจกรรมการสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ และชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ   อ่าน 75 ครั้ง

12 02 สิงหาคม 2564 แจ้งผลการขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อบจ.เพชรบูรณ์)   อ่าน 84 ครั้ง

13 02 สิงหาคม 2564 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด   อ่าน 71 ครั้ง

14 07 กรกฎาคม 2564 ประกาศนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564-2565   อ่าน 231 ครั้ง

15 01 มิถุนายน 2564 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อบจ.เพชรบูรณ์)   อ่าน 89 ครั้ง

16 03 พฤษภาคม 2564 ขอความร่วมมือสำรวจความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาในพัฒนาการศึกษา ของจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 113 ครั้ง

17 19 เมษายน 2564 เลื่อนการประชุมโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด กิจกรรมการสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยง กับแผน 3 ระด   อ่าน 161 ครั้ง

18 19 เมษายน 2564 การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ/แผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   อ่าน 107 ครั้ง

19 09 เมษายน 2564 คำแถลงนโยบายการจัดการศึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)   อ่าน 180 ครั้ง

20 09 เมษายน 2564 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570)   อ่าน 129 ครั้ง

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 [ถัดไป] [สุดท้าย]