วิสัยทัศน์ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานบริการ บริหาร ประสานสนับสนุนและบูรณาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานอย่างกัลยาณมิตร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์