วิสัยทัศน์ : องค์กรแห่งคุณภาพตามมาตรฐาน บูรณาการจัดการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์