แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ
 แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ที่ วัน เดือน ปี รายการแผนปฏิบัติราชการ / ไฟล์แนบ
1 26 กรกฎาคม 2565 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)

2 27 มิถุนายน 2565 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570

3 08 มีนาคม 2565 แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ.2566-2570)

4 08 มีนาคม 2565 แผนพัฒนาการศึกษาภาคเหนือ (พ.ศ.2566-2570)

5 04 มีนาคม 2565 แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

6 04 มีนาคม 2565 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)

7 28 มกราคม 2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

8 26 ตุลาคม 2564 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

9 13 กรกฎาคม 2564 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์

10 23 มีนาคม 2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

11 12 พฤศจิกายน 2563 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565) (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

12 12 พฤศจิกายน 2563 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) รอบทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

13 31 กรกฎาคม 2563 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

14 30 มีนาคม 2563 แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ)

15 30 มีนาคม 2563 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์

16 20 กุมภาพันธ์ 2562 แผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

17 27 ธันวาคม 2561 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

18 27 ธันวาคม 2561 แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ)

19 27 ธันวาคม 2561 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) จังหวัดเพชรบูรณ์ (รอบทบทวน พ.ศ.2563)

20 23 มีนาคม 2561 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

1 | 2 [ถัดไป] [สุดท้าย]