แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ
 แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ที่ วัน เดือน ปี รายการแผนปฏิบัติราชการ / ไฟล์แนบ
1 08 มีนาคม 2565 แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ.2566-2570)

2 08 มีนาคม 2565 แผนพัฒนาการศึกษาภาคเหนือ (พ.ศ.2566-2570)

3 04 มีนาคม 2565 แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

4 04 มีนาคม 2565 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)

5 28 มกราคม 2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

6 26 ตุลาคม 2564 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

7 13 กรกฎาคม 2564 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์

8 23 มีนาคม 2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

9 12 พฤศจิกายน 2563 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565) (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

10 12 พฤศจิกายน 2563 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) รอบทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

11 31 กรกฎาคม 2563 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

12 30 มีนาคม 2563 แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ)

13 30 มีนาคม 2563 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์

14 20 กุมภาพันธ์ 2562 แผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

15 27 ธันวาคม 2561 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

16 27 ธันวาคม 2561 แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ)

17 27 ธันวาคม 2561 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) จังหวัดเพชรบูรณ์ (รอบทบทวน พ.ศ.2563)

18 23 มีนาคม 2561 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

19 28 พฤศจิกายน 2560 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

20 28 พฤศจิกายน 2560 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2564) จังหวัดเพชรบูรณ์

1 | 2 [ถัดไป] [สุดท้าย]