แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ
 แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ที่ วัน เดือน ปี รายการแผนปฏิบัติราชการ / ไฟล์แนบ
1 26 ตุลาคม 2564 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

2 13 กรกฎาคม 2564 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์

3 23 มีนาคม 2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

4 12 พฤศจิกายน 2563 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565) (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

5 12 พฤศจิกายน 2563 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) รอบทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

6 31 กรกฎาคม 2563 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

7 30 มีนาคม 2563 แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ)

8 30 มีนาคม 2563 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์

9 20 กุมภาพันธ์ 2562 แผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

10 27 ธันวาคม 2561 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

11 27 ธันวาคม 2561 แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ)

12 27 ธันวาคม 2561 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) จังหวัดเพชรบูรณ์ (รอบทบทวน พ.ศ.2563)

13 23 มีนาคม 2561 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

14 28 พฤศจิกายน 2560 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

15 28 พฤศจิกายน 2560 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2564) จังหวัดเพชรบูรณ์

16 23 พฤศจิกายน 2560 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

17 17 ตุลาคม 2560 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)