จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว
ที่ วัน เดือน ปี ภาพ ชื่อเรื่อง / ไฟล์แนบ
1 24 มิถุนายน 2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 “กิจกรรมจิตอาสา 5 ส. BIG Cleaning ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ”   [24 มิถุนายน 2565]   อ่าน  ครั้ง

2 24 มิถุนายน 2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 “พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานและบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นฯ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)”   [24 มิถุนายน 2565]   อ่าน  ครั้ง

3 24 มิถุนายน 2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 “ประชุมข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565”   [24 มิถุนายน 2565]   อ่าน  ครั้ง

4 23 มิถุนายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ   [23 มิถุนายน 2565]   อ่าน  ครั้ง

5 23 มิถุนายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 “ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ 2565 ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโป่งใส (ITA) “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”   [23 มิถุนายน 2565]   อ่าน  ครั้ง

6 22 มิถุนายน 2565 วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 “ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในประบรมราชินูปถัมภ์ ของจังหวัดเพชรบูรณ์”   [22 มิถุนายน 2565]   อ่าน 2 ครั้ง

7 21 มิถุนายน 2565 วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 “ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 3/2565”   [21 มิถุนายน 2565]   อ่าน  ครั้ง

8 21 มิถุนายน 2565 วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 “ลงพื้นที่ติดตามประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2565”   [21 มิถุนายน 2565]   อ่าน  ครั้ง

9 20 มิถุนายน 2565 วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 “ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ปส.กช.)”   [20 มิถุนายน 2565]   อ่าน  ครั้ง

10 20 มิถุนายน 2565 วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)   [20 มิถุนายน 2565]   อ่าน  ครั้ง

11 17 มิถุนายน 2565 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ประชุมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค ประจำปี 2565   [17 มิถุนายน 2565]   อ่าน 2 ครั้ง

12 16 มิถุนายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมกันพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาของบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในทุกระดับชั้น”   [16 มิถุนายน 2565]   อ่าน 2 ครั้ง

13 15 มิถุนายน 2565 วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ลงพื้นที่ออกติดตามการดำเนินงานกิจการของโรงเรียนนอกระบบ   [15 มิถุนายน 2565]   อ่าน 1 ครั้ง

14 14 มิถุนายน 2565 วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 “ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยงาน/บุคคลทางการศึกษาเพื่อรับโล่รางวัลเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565”   [14 มิถุนายน 2565]   อ่าน 3 ครั้ง

15 10 มิถุนายน 2565 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การศึกษา   [10 มิถุนายน 2565]   อ่าน 4 ครั้ง

16 09 มิถุนายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2565   [09 มิถุนายน 2565]   อ่าน 4 ครั้ง

17 09 มิถุนายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย (best Practice)   [09 มิถุนายน 2565]   อ่าน 4 ครั้ง

18 08 มิถุนายน 2565 วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ประชุมคณะกรรมการฯ โครงการกิจกรรมด้านลูกเสือ เนตรนารี ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2565”   [08 มิถุนายน 2565]   อ่าน 5 ครั้ง

19 06 มิถุนายน 2565 วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 พิธีถวายราชสัการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล   [06 มิถุนายน 2565]   อ่าน 5 ครั้ง

20 03 มิถุนายน 2565 วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 “พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565”   [03 มิถุนายน 2565]   อ่าน 7 ครั้ง

1 | 2 | 3 | 4 [ถัดไป] [สุดท้าย]