จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว
ที่ วัน เดือน ปี ภาพ ชื่อเรื่อง / ไฟล์แนบ
1 30 พฤศจิกายน 2566 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ลงพื้นออกตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงให้เป็นไปตามมาตรฐานป้องกันเหตุภัยพิบัติในสถานศึกษา   [30 พฤศจิกายน 2566]   อ่าน  ครั้ง

2 30 พฤศจิกายน 2566 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 “ประชุมแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติในสถานศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์”   [30 พฤศจิกายน 2566]   อ่าน  ครั้ง

3 29 พฤศจิกายน 2566 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริมการพัฒนาทักษะ อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และอ่านหนังสือแตก ของผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์   [29 พฤศจิกายน 2566]   อ่าน  ครั้ง

4 29 พฤศจิกายน 2566 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี 2567   [29 พฤศจิกายน 2566]   อ่าน  ครั้ง

5 29 พฤศจิกายน 2566 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   [29 พฤศจิกายน 2566]   อ่าน  ครั้ง

6 29 พฤศจิกายน 2566 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน โรงเรียนเพชรพิทยาคม   [29 พฤศจิกายน 2566]   อ่าน  ครั้ง

7 28 พฤศจิกายน 2566 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ออกจัดระเบียบสังคมวันลอยกระทง   [28 พฤศจิกายน 2566]   อ่าน 1 ครั้ง

8 28 พฤศจิกายน 2566 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 “ประชุมผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร ครั้งที่ 3/2566”   [28 พฤศจิกายน 2566]   อ่าน 1 ครั้ง

9 27 พฤศจิกายน 2566 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม   [27 พฤศจิกายน 2566]   อ่าน 1 ครั้ง

10 27 พฤศจิกายน 2566 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรม “อิ่มบุญ สุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร” “พิธีเนรัญชราสัตยาอธิษฐาน“   [27 พฤศจิกายน 2566]   อ่าน 2 ครั้ง

11 25 พฤศจิกายน 2566 วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 “กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องใน“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566”   [25 พฤศจิกายน 2566]   อ่าน 4 ครั้ง

12 25 พฤศจิกายน 2566 วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 พิธีงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566   [25 พฤศจิกายน 2566]   อ่าน 4 ครั้ง

13 25 พฤศจิกายน 2566 วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 พิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล “เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”   [25 พฤศจิกายน 2566]   อ่าน 4 ครั้ง

14 24 พฤศจิกายน 2566 วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 “ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 11/2566”   [24 พฤศจิกายน 2566]   อ่าน 4 ครั้ง

15 24 พฤศจิกายน 2566 วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรม “ปิ่นโตรักษ์โลก” ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566   [24 พฤศจิกายน 2566]   อ่าน 3 ครั้ง

16 23 พฤศจิกายน 2566 วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ลงพื้นที่ “เมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลกแห่งใหม่” จัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น   [23 พฤศจิกายน 2566]   อ่าน 4 ครั้ง

17 23 พฤศจิกายน 2566 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 “ประชุมมอบนโนยายและแนวทางในการดำเนินงานในภูมิภาค เขตพื้นที่ ศธภ.17”   [23 พฤศจิกายน 2566]   อ่าน 3 ครั้ง

18 22 พฤศจิกายน 2566 วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ประชุมการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) รอบปีงบประมาณ 2567   [22 พฤศจิกายน 2566]   อ่าน 4 ครั้ง

19 20 พฤศจิกายน 2566 วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 “พิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ศธจ.เพชรบูรณ์ ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ (PNBPEO Zero Tolerance) ปี 2567”   [20 พฤศจิกายน 2566]   อ่าน 5 ครั้ง

20 20 พฤศจิกายน 2566 วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 “ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8/2566”   [20 พฤศจิกายน 2566]   อ่าน 5 ครั้ง

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [ถัดไป] [สุดท้าย]