จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว
ที่ วัน เดือน ปี ภาพ ชื่อเรื่อง / ไฟล์แนบ
1 17 พฤษภาคม 2567 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 พิธีเปิดและกล่าวมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ(กอช.)และอบรมตัวแทน (กอช.) ประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2567   [17 พฤษภาคม 2567]   อ่าน  ครั้ง

2 17 พฤษภาคม 2567 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (อิ่มบุญ สุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร)   [17 พฤษภาคม 2567]   อ่าน  ครั้ง

3 16 พฤษภาคม 2567 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 ประชุมหารือการบูรณาการเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสของจังหวัดเพชรบูรณ์   [16 พฤษภาคม 2567]   อ่าน 1 ครั้ง

4 15 พฤษภาคม 2567 วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 “ประชุมชี้แจงการเปิดตรวจสอบภายใน (การสอบทานระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2567)”   [15 พฤษภาคม 2567]   อ่าน 1 ครั้ง

5 14 พฤษภาคม 2567 วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 ประชุมหารือข้อราชการและมอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ   [14 พฤษภาคม 2567]   อ่าน 2 ครั้ง

6 14 พฤษภาคม 2567 วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 โครงการ “ทีมเพชรบูรณ์ช่วยแชร์ พาน้องช้อป รับเปิดเทอม” ปีที่ 3   [14 พฤษภาคม 2567]   อ่าน 2 ครั้ง

7 14 พฤษภาคม 2567 วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 ครั้งที่ 2/67 (ครั้งที่ 52)   [14 พฤษภาคม 2567]   อ่าน 2 ครั้ง

8 14 พฤษภาคม 2567 วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 พิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับพระสอนศีลธรรม (ทักษะจัดทำสื่อดิจิทัล พระสอนศีลธรรม เพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ)   [14 พฤษภาคม 2567]   อ่าน 2 ครั้ง

9 14 พฤษภาคม 2567 วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา   [14 พฤษภาคม 2567]   อ่าน 2 ครั้ง

10 09 พฤษภาคม 2567 วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด (ผ่านระบบ Zoom Meetings)   [09 พฤษภาคม 2567]   อ่าน 3 ครั้ง

11 09 พฤษภาคม 2567 วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด   [09 พฤษภาคม 2567]   อ่าน 4 ครั้ง

12 09 พฤษภาคม 2567 วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย และประสานงานเหตุภัยพิบัติในสถานศึกษา   [09 พฤษภาคม 2567]   อ่าน 4 ครั้ง

13 09 พฤษภาคม 2567 วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดเพชรบูรณ์   [09 พฤษภาคม 2567]   อ่าน 2 ครั้ง

14 08 พฤษภาคม 2567 วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด (ผ่านระบบ Zoom Meetings)   [08 พฤษภาคม 2567]   อ่าน 4 ครั้ง

15 08 พฤษภาคม 2567 วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ผ่านระบบออนไลน์)   [08 พฤษภาคม 2567]   อ่าน 4 ครั้ง

16 08 พฤษภาคม 2567 วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาผ้าอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”   [08 พฤษภาคม 2567]   อ่าน 3 ครั้ง

17 07 พฤษภาคม 2567 วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ลงพื้นที่ออกปฏิบัติงานตรวจติดตามดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   [07 พฤษภาคม 2567]   อ่าน 5 ครั้ง

18 07 พฤษภาคม 2567 วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี 2567   [07 พฤษภาคม 2567]   อ่าน 5 ครั้ง

19 07 พฤษภาคม 2567 วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 พิธีถวายวุฒิบัตร ถวายทุนการศึกษา และพิธีลาสิกขา ให้แก่สามเณร โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ   [07 พฤษภาคม 2567]   อ่าน 4 ครั้ง

20 07 พฤษภาคม 2567 วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติหรือแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชการที่ 10 สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ   [07 พฤษภาคม 2567]   อ่าน 5 ครั้ง

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [ถัดไป] [สุดท้าย]