จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว
ที่ วัน เดือน ปี ภาพ ชื่อเรื่อง / ไฟล์แนบ
1 04 มิถุนายน 2566 วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 กิจกรรมปลูกต้นไม้อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม/ปลูกป่าเพื่อสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนให้กับชุมชน   [04 มิถุนายน 2566]   อ่าน 1 ครั้ง

2 04 มิถุนายน 2566 วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 พิธีถวายราชสัการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล   [04 มิถุนายน 2566]   อ่าน  ครั้ง

3 03 มิถุนายน 2566 วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี   [03 มิถุนายน 2566]   อ่าน  ครั้ง

4 02 มิถุนายน 2566 วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 "กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี"   [02 มิถุนายน 2566]   อ่าน 2 ครั้ง

5 01 มิถุนายน 2566 วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)/(OIT) ปี 2566   [01 มิถุนายน 2566]   อ่าน 2 ครั้ง

6 01 มิถุนายน 2566 วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 “ประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566”   [01 มิถุนายน 2566]   อ่าน 2 ครั้ง

7 31 พฤษภาคม 2566 วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบรมราชินี   [31 พฤษภาคม 2566]   อ่าน 2 ครั้ง

8 30 พฤษภาคม 2566 วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการวางแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและการรวบรวมข้อมูลมาเป็นระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ   [30 พฤษภาคม 2566]   อ่าน 2 ครั้ง

9 30 พฤษภาคม 2566 วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสรุปรายงานผลกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.   [30 พฤษภาคม 2566]   อ่าน 2 ครั้ง

10 29 พฤษภาคม 2566 วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก (รางวัลเสมาพิทักษ์) จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566   [29 พฤษภาคม 2566]   อ่าน 2 ครั้ง

11 29 พฤษภาคม 2566 วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 พิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.) ระดับจังหวัด รุ่น15 ประจำปี 2566   [29 พฤษภาคม 2566]   อ่าน 2 ครั้ง

12 28 พฤษภาคม 2566 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมเดิน -วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล   [28 พฤษภาคม 2566]   อ่าน 2 ครั้ง

13 26 พฤษภาคม 2566 วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ประชุมนิเทศให้คำปรึกษาการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ   [26 พฤษภาคม 2566]   อ่าน 4 ครั้ง

14 25 พฤษภาคม 2566 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 “ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2566”   [25 พฤษภาคม 2566]   อ่าน 4 ครั้ง

15 25 พฤษภาคม 2566 วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลฯ พระบรมราชินี 3มิ.ย.66   [25 พฤษภาคม 2566]   อ่าน 4 ครั้ง

16 25 พฤษภาคม 2566 วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษา การวิจัย   [25 พฤษภาคม 2566]   อ่าน 4 ครั้ง

17 25 พฤษภาคม 2566 วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 ประชุมชี้แจงแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา (โรงเรียนเอกชน)   [25 พฤษภาคม 2566]   อ่าน 4 ครั้ง

18 23 พฤษภาคม 2566 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   [23 พฤษภาคม 2566]   อ่าน 4 ครั้ง

19 22 พฤษภาคม 2566 วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 “ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ครั้งที่ 4/2566”   [22 พฤษภาคม 2566]   อ่าน 13 ครั้ง

20 22 พฤษภาคม 2566 วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศธจ.ชัยนาท   [22 พฤษภาคม 2566]   อ่าน 5 ครั้ง

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [ถัดไป] [สุดท้าย]