จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว
ที่ วัน เดือน ปี ภาพ ชื่อเรื่อง / ไฟล์แนบ
1 24 กันยายน 2565 วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 "โครงการงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565"   [24 กันยายน 2565]   อ่าน  ครั้ง

2 21 กันยายน 2565 วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 “ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.เพชรบูรณ์) เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 5/2565 (ชุดใหม่)”   [21 กันยายน 2565]   อ่าน 3 ครั้ง

3 19 กันยายน 2565 วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 “ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมโครงการงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเพชรบูรณ์”   [19 กันยายน 2565]   อ่าน 4 ครั้ง

4 14 กันยายน 2565 วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 “ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. (โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์)”   [14 กันยายน 2565]   อ่าน 10 ครั้ง

5 07 กันยายน 2565 วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ตรวจเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับทุน โครงการ 910 ทุนการศึกษาฯ   [07 กันยายน 2565]   อ่าน 10 ครั้ง

6 30 สิงหาคม 2565 วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบนิเทศการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์   [30 สิงหาคม 2565]   อ่าน 15 ครั้ง

7 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565   [29 สิงหาคม 2565]   อ่าน 13 ครั้ง

8 26 สิงหาคม 2565 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 นโยบายเร่งด่วน   [26 สิงหาคม 2565]   อ่าน 16 ครั้ง

9 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 ลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 นโยบายเร่งด่วน   [25 สิงหาคม 2565]   อ่าน 23 ครั้ง

10 24 สิงหาคม 2565 วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 นโยบายเร่งด่วน   [24 สิงหาคม 2565]   อ่าน 17 ครั้ง

11 24 สิงหาคม 2565 วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 ลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2   [24 สิงหาคม 2565]   อ่าน 20 ครั้ง

12 22 สิงหาคม 2565 วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 “ประชุมโครงการงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเพชรบูรณ์”   [22 สิงหาคม 2565]   อ่าน 19 ครั้ง

13 19 สิงหาคม 2565 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 โครงการเสริมสร้างแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปี 2565   [19 สิงหาคม 2565]   อ่าน 23 ครั้ง

14 19 สิงหาคม 2565 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับอาชีวศึกษา   [19 สิงหาคม 2565]   อ่าน 22 ครั้ง

15 19 สิงหาคม 2565 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 “ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์”   [19 สิงหาคม 2565]   อ่าน 16 ครั้ง

16 18 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ประชุมข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2565   [18 สิงหาคม 2565]   อ่าน 20 ครั้ง

17 17 สิงหาคม 2565 วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 “โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 3”   [17 สิงหาคม 2565]   อ่าน 19 ครั้ง

18 16 สิงหาคม 2565 วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 “โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2”   [16 สิงหาคม 2565]   อ่าน 20 ครั้ง

19 16 สิงหาคม 2565 วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565   [16 สิงหาคม 2565]   อ่าน 24 ครั้ง

20 15 สิงหาคม 2565 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับมัธยมศึกษา   [15 สิงหาคม 2565]   อ่าน 22 ครั้ง

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 [ถัดไป] [สุดท้าย]