กฎหมายน่ารู้
 กฎหมายน่ารู้
ที่ วัน เดือน ปี รายการกฎหมายน่ารู้ / ไฟล์แนบ
1 05 พฤศจิกายน 2563 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

2 11 พฤศจิกายน 2562 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

3 11 พฤศจิกายน 2562 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

4 11 พฤศจิกายน 2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

5 11 พฤศจิกายน 2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

6 11 พฤศจิกายน 2562 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

7 11 พฤศจิกายน 2562 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

8 03 ตุลาคม 2562 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562

9 26 มีนาคม 2562 คำสั่งมอบอำนาจให้ศึกษาธิการภาค ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเบิกจ่ายของสำนักงานศึกษาธิการภาค

10 15 พฤษภาคม 2561 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560

11 25 ธันวาคม 2560 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

12 01 พฤศจิกายน 2560 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560

13 17 สิงหาคม 2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

14 5 กรกฎาคม 2560 คำสั่ง เรื่องมอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

15 26 พฤษภาคม 2560 ประกาศคำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

16 26 พฤษภาคม 2560 คำสั่งมอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

17 23 พฤษภาคม 2560 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด

18 8 พฤษภาคม 2560 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

19 4 พฤษภาคม 2560 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

20 4 พฤษภาคม 2560 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

1 | 2 [ถัดไป] [สุดท้าย]