กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ที่ วัน เดือน ปี รายการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / ไฟล์แนบ
1 06 กันยายน 2565 ประกาศนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลและแนวปฏิบัติของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2565

2 15 สิงหาคม 2565 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖

3 25 กรกฎาคม 2565 ประกาศเรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕

4 05 พฤศจิกายน 2563 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

5 11 พฤศจิกายน 2562 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

6 11 พฤศจิกายน 2562 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

7 11 พฤศจิกายน 2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

8 11 พฤศจิกายน 2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

9 11 พฤศจิกายน 2562 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

10 11 พฤศจิกายน 2562 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

11 03 ตุลาคม 2562 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562

12 26 มีนาคม 2562 คำสั่งมอบอำนาจให้ศึกษาธิการภาค ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเบิกจ่ายของสำนักงานศึกษาธิการภาค

13 15 พฤษภาคม 2561 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560

14 25 ธันวาคม 2560 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

15 01 พฤศจิกายน 2560 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560

16 17 สิงหาคม 2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

17 5 กรกฎาคม 2560 คำสั่ง เรื่องมอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

18 26 พฤษภาคม 2560 ประกาศคำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

19 26 พฤษภาคม 2560 คำสั่งมอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

20 23 พฤษภาคม 2560 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด

1 | 2 [ถัดไป] [สุดท้าย]