แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล เว็บไซต์ (URL)
01 โครงสร้าง แผนผังโครงสร้างของหน่วยงาน ต้องประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น https://www.pnbpeo.go.th/web/structure.php
02 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน (คนปัจจุบันเท่านั้น) มีองค์ประกอบดังนี้ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน https://www.pnbpeo.go.th/web/data/download/boss_data.pdf
03 หน้าที่และอำนาจ แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด หัวข้อที่ปรากฏบนเว็บไซต์จะต้องเป็น “หน้าที่และอำนาจ” https://www.pnbpeo.go.th/web/duty.php
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน จะต้องแสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น เป็นแผนที่บังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 https://www.pnbpeo.go.th/web/list/plan/d3cb1a5e1ce6f689b60c985e5245445d.pdf
05 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อทั้ง 5 หัวข้อเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักตังนี้ 1. ที่อยู่หน่วยงาน 2. หมายเลขโทรศัพท์ 3. หมายเลขโทรสาร 4. ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 5. แผนที่ตั้งหน่วยงาน https://www.pnbpeo.go.th/web/contactme.php
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ต้องจัดหมวดหมู่ของข้อมูลให้ชัดเจน เป็นระเบียบเรียบร้อย https://www.pnbpeo.go.th/web/page_law.php
การประชาสัมพันธ์
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล เว็บไซต์ (URL)
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจหรือภารกิจของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2464 https://www.pnbpeo.go.th/web/main_news.php
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล เว็บไซต์ (URL)
08 Q-A แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงาน สามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ (ที่เป็นการโต้ตอบกัน (Two -way communication) โดยมีลักษณะ เป็นการสื่อสารได้สองทาง ( Q-A) เช่น Web board, กล่องข้อความถาม - ตอบ เป็นด้น สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน https://www.pnbpeo.go.th/pro/ask
https://line.me/ti/g2/hvzV7Fw1gKVXjjo67izRGwjEKqvIz-tfBOFT3w?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
m.me/PhetchabunEDU
09 Social Network แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น แสดงแบนเนอร์อยู่ในหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน https://www.facebook.com/PhetchabunEDU
การบริหาร การดำเนินงาน
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล เว็บไซต์ (URL)
010 แผนดำเนินงานประจำปี แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ครบถ้วนลมบูรณ์ เช่น โครงการหรือ กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 https://www.pnbpeo.go.th/web/page_plan.php
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน (6 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะต้องมีองค์ประกอบครบทุกข้อดังนี้ 1. แบบ สงป. 301 2. แบบ สงป. 302 3. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราซการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น https://www.pnbpeo.go.th/web/page_operate_report.php
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น https://www.pnbpeo.go.th/web/list/project/c9dce5a2f809804bb8697bef39db92e5.pdf
การปฏิบัติงาน
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล เว็บไซต์ (URL)
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มืข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใดลำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ https://www.pnbpeo.go.th/web/page_manual.php
การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล เว็บไซต์ (URL)
014 แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มืระยะ 1 ปี (ระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ต้องแสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส ให้ชัดเจน หน่วยงานจะต้องจัดทำไฟล์เอกสารที่ปรากฏข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแยกมาต่างหาก ห้ามนำเล่มแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานมาใส่ https://www.pnbpeo.go.th/grp/plan/list/download/eb4609d716062883ee97ad97d6667ebe.pdf
015 รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1. แบบ สงป. 301 2. แบบ สงป. 302 3. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น https://www.pnbpeo.go.th/web/page_budget_report.php
016 รายงานการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1. แบบ สงป. 301 2. แบบ สงป. 302 3. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น https://www.pnbpeo.go.th/grp/plan/list/download/fb584514abca864aed62b462f0fc0b82.pdf
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล เว็บไซต์ (URL)
017 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น รวมทั้งกรณีการจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผล การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น https://www.pnbpeo.go.th/grp/director/list/news/5c0f63efc995f59f5243039d539ef859.pdf
018 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น https://www.pnbpeo.go.th/grp/director/list/news/b167d411be07e219713ea1a09b15870d.pdf
019 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ รายเดือน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องจำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน เป็นประจำทุกเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่า “ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ”) https://www.pnbpeo.go.th/grp/director/list/news/cafb3b3607c3bee0fc0ed4a747db93c0.pdf
020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานตลอดระยะเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน ดังนี้ 1. งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ https://www.pnbpeo.go.th/grp/director/list/news/df3358c4525d041d47d85f1f32785c6c.pdf
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล เว็บไซต์ (URL)
021 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานหรือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีจุดมุ่งหมายหรือ วัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 https://www.pnbpeo.go.th/web/page_person_policy.php
022 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 21 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 21 เช่น การวางแผนพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การประเมินผล การปฏิบัติงาน การล่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 https://www.pnbpeo.go.th/web/page_operate_person.php
023 หลักเกณฑ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานครบทุกหลักเกณฑ์ดังนี้ 1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 3. การพัฒนาบุคลากร 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถนำหลักเกณฑ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานไต้ https://www.pnbpeo.go.th/web/page_person_guidelines.php
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล เว็บไซต์ (URL)
024 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี แสดงผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้อ 22) มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลผลการวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564หน่วยงานสามารถใช้รายงานฯ ที่จัดส่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น https://www.pnbpeo.go.th/web/page_person_dev.php
025 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงานดังนี้ - รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน - รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน - ส่วนงานที่รับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการ เป็นแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับในหน่วยงานครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 https://www.pnbpeo.go.th/web/data/page/oit65/appeal/25.pdf
026 ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางดังกล่าวไดํโดยตรงผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงานภายใต้แบนเนอร์ “ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ” แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีการนำข้อร้องเรียนผ่านทางช่องทางดังกล่าวไปดำเนินการอย่างไร และมีผลการดำเนินการ อยู่ในขั้นตอนใด หากไม่มีข้อร้องเรียนผ่านช่องทางดังกลาวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ระบุว่า “ไม่มีเรื่องร้องเรียน” https://www.pnbpeo.go.th/web/data/page/oit65/appeal/26.pdf
027 ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (จากทุกช่องทาง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงข้อมูลความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียน ดังนี้ -จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ -เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น -ในกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน ให้ระบุว่า “0” (ศูนย์) https://www.pnbpeo.go.th/web/data/page/oit65/appeal/27.pdf
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล เว็บไซต์ (URL)
028 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจหรือภารกิจ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางการรับฟ้งความคิดเห็นไต้โดยตรงผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ภายใต้แบนเนอร์ “ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น” https://www.pnbpeo.go.th/pro/comment
https://line.me/ti/g2/hvzV7Fw1gKVXjjo67izRGwjEKqvIz-tfBOFT3w?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
029 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนไต้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตาม ประเมินผล เป็นต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงภาพกิจกรรมของผู้มีส่วนไต้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน https://www.pnbpeo.go.th/web/data/download/government_service_guidelines.pdf
https://www.pnbpeo.go.th/web/pic.php?pic_id=1231
https://www.pnbpeo.go.th/web/list/book/64394ae0e7d3c61220fa5cf02fdb91b0.pdf
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล เว็บไซต์ (URL)
030 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารหรือนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาลหรือแสดงนโยบายว่าผู้บริหารคนปัจจุบัน เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับ ของขวัญ (No Gift Policy) เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อของหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น https://www.pnbpeo.go.th/web/data/download/jubilee.pdf
031 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมในการมีส่วนร่วมของหัวหน้าหน่วยงานคนปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานต้านคุณธรรมและโปร่งใส ของหัวหน้าหน่วยงานคนปัจจุบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงภาพกิจกรรมหรือเอกสารการมีส่วนร่วมของหัวหน้าหน่วยงาน https://www.pnbpeo.go.th/grp/director/list/news/160d96625dd51618efe5ee248a8dcd92.pdf
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล เว็บไซต์ (URL)
032 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและ การดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น หน่วยงานสามารถนำ “แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ https://www.pnbpeo.go.th/grp/director/list/news/90299daf877125cec111cf278d873bc8.pdf
033 การดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 32 ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น หน่วยงานสามารถข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานตามที่ได้รายงานสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการตาม “แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ https://www.pnbpeo.go.th/grp/director/list/news/6dd6fbf49dd6a12ca403b41928155dac.pdf
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล เว็บไซต์ (URL)
034 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติและ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงภาพกิจกรรมและเอกสารในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน https://www.pnbpeo.go.th/grp/director/list/news/5c0601d6006fbec0dbd8b4eb134469db.pdf
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล เว็บไซต์ (URL)
035 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานสามารถนำ “แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ที่ปรากฏข้อมูลโครงการ/ กิจกรรมของหน่วยงานขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ สำหรับหน่วยงานส่วนกลางที่ไม่มีข้อมูลโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถนำ “แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ขึ้นเปีดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ทั้งนี้ลามารถนำไปเป็น กรอบในการดำเนินการจัดกิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานได้ https://www.pnbpeo.go.th/grp/director/list/news/d13e09e0a87a2c29a362cd31ea042f31.pdf
036 รายงานการกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณที่ใข้ดำเนินงาน เป็นด้น ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน ตามที่ได้รายงานสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการตาม “แบบการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ขึ้นเปีดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ https://www.pnbpeo.go.th/grp/director/list/news/0ef42c0c3307c19982e98addf561eb9d.pdf
037 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น หน่วยงานสามารถนำ “รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ขึ้นเปีดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ https://www.pnbpeo.go.th/web/list/download/9871df2e8fe5e3c57b15b1f3f2c70502.pdf
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล เว็บไซต์ (URL)
038 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแกไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น กรณีที่หน่วยงานไม่มีผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้จัดทำเป็นมาตรการเพื่อขับเคลื่อน การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งลอดคล้องตาม ผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องการกำหนดขั้นตอนหรือ วิธีการปฏิบัติการกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น https://www.pnbpeo.go.th/web/list/download/f24641160cc56e2a76aa677ef2a79eac.pdf
https://www.pnbpeo.go.th/web/list/download/795fe8f3ab0350756e0a5c8ecf1972f9.pdf
039 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 38 ไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม แสดงภาพกิจกรรมและเอกสารในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น https://www.pnbpeo.go.th/web/list/download/c5b6d7c09b9ba65e1fd724889ed54499.pdf
ติดต่อสอบถามข้อมูล : นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ