จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 “ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.เพชรบูรณ์) เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 4/2565”

รายละเอียด >>  วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ “ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.เพชรบูรณ์) เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 4/2565” โดยมี ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณาต่อไป อาทิเช่น >>เรื่องเสนอเพื่อทราบ -รับทราบโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 >>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ของครอบครัวบ้านเรียนแบ่งปันและบ้านเรียนเติบโต -ขอความเห็นชอบให้รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน -ขอความเห็นชอบให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และระเบียบวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม ศธจ.เพชรบูรณ์

 

   อ่าน 45 ครั้ง