จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 “ประชุมสร้างความเข้าใจการทำงาน ตาม โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2565”

รายละเอียด >>  วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมสร้างความเข้าใจการทำงาน ตาม โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2565” (ผ่านระบบ Zoom Meeting) โดยมี ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้บริหารโรงเรียน ครู คณะศึกษานิเทศก์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้แทนโรงเรียนนำร่อง 6 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 50 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศธจ.เพชรบูรณ์ >>ทั้งนี้ นางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กล่าวรายงานว่าการประชุมวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการ (IFTE) ประจำปี 2565 โดยโครงการเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ และได้ดำเนินการกับสถานศึกษานำร่องจำนวน 6 โรงเรียน ซึ่งได้คัดเลือกมาจากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จาก สพป.พช.1,2,3,สพม.เพชรบูรณ์,โรงเรียนเอกชน,และเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 6 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านระวิง สังกัด สพป.พช.1 2.โรงเรียนบ้านตาดกลอย สังกัด สพป.พช.2 3.โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย สังกัด สพป.พช.3 4.โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม สังกัด สพม.เพชรบูรณ์ 5.โรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์อินเตอร์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 6.โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) สังกัด สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ >>กิจกรรมสำคัญการประชุมวันนี้ ประกอบด้วย 1.การรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปี 2564 ในภาพรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ 2.การนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ในการเข้าร่วมโครงการของสถานศึกษานำร่อง 3.การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน

 

   อ่าน 52 ครั้ง