จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 “ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.เพชรบูรณ์) ด้านบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 6/2565”

รายละเอียด >>  วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรณ์ จัด“ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.เพชรบูรณ์) ด้านบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 6/2565” โดยมี นายกำพล วันทา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะอนุกรรมการฯ ผู้แทน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1,2,3, สพม.เพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม พิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคลเพื่อนำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณาต่อไป อาทิเช่น >>เรื่องเสนอเพื่อทราบ -การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 >>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู ให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ -ขอความเห็นชอบผลการประเมินข้าราชการครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ -ขอความเห็นชอบผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ -ขอความเห็นชอบผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ -การแต่งตั้งกรรมการร่วมประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ กรณีผู้อำนวยการสถานศึกษา มีวิทยฐานะต่ำกว่าวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน (ว ๒๑/๒๕๖๐) -ขอความเห็นชอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน ตำแหน่งครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ (ว 21/2560) -ขอความเห็นชอบผลการประเมินครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู -ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษาเป็นคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย -การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ดำรงตำแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ -ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูช่วยปฏิบัติราชการ กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ -ขอความเห็นชอบตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่ประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของผู้ขอย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง หรือโอน ฯ -ขอความเห็นชอบประกาศตำแ

 

   อ่าน 58 ครั้ง