จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2565

รายละเอียด >>  วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2565 (ในรูปแบบของการประชุมแบบผสมผสานอยู่ในที่ประชุมและผ่านระบบ zoom)” โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นกรรมการ/เลขานุการ นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม อาทิเช่น >>เรื่องเสนอเพื่อทราบ -การดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2565 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” -การใช้อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 >>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -ขอความเห็นชอบให้รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน -ขอความเห็นชอบให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน -ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ของครอบครัวบ้านเรียนแบ่งปันและบ้านเรียนเติบโต -การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู ให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ -ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ -ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ -ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ -การแต่งตั้งกรรมการร่วมประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ กรณีผู้อำนวยการสถานศึกษา มีวิทยฐานะต่ำกว่าวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน (ว ๒๑/๒๕๖๐) -ขอความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน ตำแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ (ว 21/2560) -ขออนุมัติผลการประเมินครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู -ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษาเป็นคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร

 

   อ่าน 44 ครั้ง