จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 “กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565”

รายละเอียด >>  วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 15.09 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565” โดยมี นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ข้าราชการ บุคลากร ศธจ.เพชรบูรณ์ ร่วมกันทำกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ปลูกซ่อม และรดน้ำต้นไม้ สำหรับกิจกรรมวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียว และความร่มรื่นให้แก่สำนักงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรักความสามัคคี ความผูกพันดูแลสถานที่ทำงานบุคลากรในสังกัดได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ณ บริเวณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ >>วันต้นไม้แห่งชาติ ถือกำเนิดครั้งแรกร้อยกว่าปีที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2515 มีประชาชนในมลรัฐเนแบรสกา ร่วมกันปลูกต้นไม้กว่าหนึ่งล้านต้น และได้ปฏิบัติเป็นประเพณีต่อกันมา ทำให้รัฐต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการตามโครงการกำหนดวันต้นไม้ประจำปีขึ้น ความคิดนี้ได้ถูกแพร่หลายออกไปทั่วโลก และในปี พ.ศ. 2481 กรมป่าไม้ ได้เชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันชาติ ตรงกับวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2484 โดยกรมป่าไม้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในส่วนภูมิภาคดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการจังหวัด ให้มีการปลูกต้นไม้ขึ้นในวันชาติคือ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2484 และนี่ก็คือการถือกำเนิดวันต้นไม้ประจำปีอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย >>ต่อมาในปี พ.ศ. 2494 ที่ประชุมขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO มีมติให้ประเทศสมาชิกจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของแต่ละชาติ แต่กรมป่าไม้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 จึงได้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีมติลงความเห็นว่าให้ถือเอาวันชาติคือวันที่ 24 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” >>ต่อมา ปี พ.ศ. 2503 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้ยกเลิกวันชาติ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2503 กำหนดให้ “วันเข้าพรรษา” เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติแทน พร้อมทั้งได้มีการเสนอคณะรัฐมนตรีว่า ปัจจุบันสภาพของฤดู

 

   อ่าน 219 ครั้ง