จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 “โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1”

รายละเอียด >>  วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนิน“โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1” โดยมี ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผุ้สนับสนุนโครงการ พร้อมด้วย นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ปส.กช.จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงเรียนกุลศวิทยานุสรณ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ >>ในการนี้ นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ได้กำหนดจัด“โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1” ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของบูรพกษัติย์ไทย และพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนคนไทย มีเจตคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม และได้เรียนรู้ถึงวัตวิถีของท้องถิ่น ชุมชน และมีจิตสำนึกรัก ภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง โดยมีเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 80 คน

 

   อ่าน 168 ครั้ง