จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 “ทีมเพชรบูรณ์ช่วยแชร์ พาน้องช้อป รับเปิดเทอม”

รายละเอียด >>  วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และนางอัญชัญ นานาพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรม“ทีมเพชรบูรณ์ช่วยแชร์ พาน้องช้อป รับเปิดเทอม” พาเด็กซื้อชุดนักเรียน อุปกรณ์การศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน เข้าร่วม ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาเพชรบูรณ์ >>นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พาณิชย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้จังหวัดดำเนินการพัฒนาคนทุกช่วงวัยแบบมุ่งเป้า โดยใช้ฐานข้อมูล TPMap ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีแนวทางในการปฏิบัติการตามนโยบายดังกล่าว ควบคู่ไปกับโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง เพื่อพัฒนาทรัพยากร ต่าง ๆ ให้คนเพชรบูรณ์ “กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา” สอดคล้องกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีนโยบายให้ บ้านพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัด ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ "เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน Back to school" ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ และทีมวันโฮม ประกอบด้วย บ้านพักเด็ก และครอบครัว ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เคหะจังหวัด และผู้บริหาร ของจังหวัด จึงนำโครงการ "ทีมเพชรบูรณ์ช่วยแชร์ พาน้องช็อป รับเปิดเทอม" มาดำเนินการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต่อว่า "ทีมเพชรบูรณ์ช่วยแชร์ พาน้องช็อป รับเปิดเทอม" เป็นการ จับคู่ หัวหน้าส่วนราชการ หรือภาคเอกชน กับเด็กหนึ่งคนเพื่อดูแลและพาน้อง ๆ ได้เลือกซื้อชุดนักเรียน อุปกรณ์การศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับเด็ก ๆ ที่อยู่ในครอบครัว ที่ทางทีม พมจ.เพชรบูรณ์ ดูแลอยู่ และเด็กที่มาจาก 37 ครอบครัวในวันนี้ เป็นเด็กที่อยู่ใน ฐานข้อมูล TP Map ของจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 29 ครอบครัว คิดเป็น 78 % กิจกรรม ประกอบด้วยการเลือกซื้อสินค้าที่น้อง ๆ ถูกใจในห้าง Tesco Lotus การเล่นเครื่องเล่น ในโซนเครื่องเล่นเด็ก และการรับประทานไก่ทอด KFC โดยโครงการนี้ ได้รับการสนับสนุ

 

   อ่าน 61 ครั้ง