จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามโรงเรียนรับเปิดภาคเรียนวันแรกรูปแบบออนไซต์ 100%

รายละเอียด >>  วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะบุคลากร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามโรงเรียนรับเปิดภาคเรียนวันแรกรูปแบบออนไซต์ 100% ที่โรงเรียนวัชรชัย และโรงเรียนโฆษิตวิทยา ผลการตรวจเยี่ยมพบว่าสถานศึกษาได้ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาฯ โดยได้เน้นย้ำให้สถานศึกษาปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา

 

   อ่าน 51 ครั้ง