จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 “โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปี 2565”

รายละเอียด >>  วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ โรงเรียนเพชรละครวิทยา จัด“โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปี 2565” (ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รองผอ.สพม.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวรายงานว่า สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายจราจรและการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และสามารถนำความรู้ ทักษะไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายจิตอาสาและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมด้านการจราจรในสถานศึกษา มีลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ จำนวน 80 คน ณ โรงเรียนเพชรละครวิทยา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

 

   อ่าน 49 ครั้ง