จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียด >>  วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการประธานฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางชุติพร เหล็กคํา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ คณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ >>นางชุติพร เหล็กคํา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีการจัดการเรียนการสอนทั้ง On-Line On-Hand On-Air และ On-Site มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาพรวมทุกรายวิชาเพิ่มขึ้น 12.74 คิดเป็นร้อยละ 18.68 มีนวัตกรรม การปฏิบัติที่เป็นเลิศ และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และภาคเอกชนในการจัดการเรียนการสอน สำหรับปัญหาอุปสรรคที่พบในการเรียนการสอนช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 พบว่าพื้นที่การเรียนการสอนไม่เอื้ออำนวย โต๊ะเก้าอี้ในการเรียนไม่เพียงพอ ไม่มีห้องนั่งเรียนเป็นสัดส่วน และต้องการความช่วยเหลือ ในการสนับสนุนจัดทำห้อง study room เพื่อเป็นสัดส่วน ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ตลอดจน ต้องการปรับปรุงพัฒนาลานสร้างสร้างสุข โดยต้องการการสนับสนุนปูนซีเมนต์ 720 ถุง จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ >>ภายหลังจากรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมชมนิทรรศการของนักเรียน ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเรียน 3 และไปยังอาคารโดมอเนกประสงค์ องคมนตรีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บ

 

   อ่าน 45 ครั้ง