จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

รายละเอียด >>  วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานพัฒนาสังคมฯจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการ“มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 (ระดับจังหวัด)” (จำนวน 6 คน ๆ ละ 10,000 บาท) โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และพัฒนาสังคมฯจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้มอบทุนการศึกษา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ >>ทั้งนี้ นางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ศธจ.เพชรบูรณ์ กล่าวรายงานว่า ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2565 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทยที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ด้วยการพระราชทานทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับผู้ที่จบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีโอกาสศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ และศึกษาต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีนักเรียน ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 (ระดับจังหวัด) จำนวน 8 คน แต่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับรายชื่อ ผู้ขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ระดับภาค จำนวน 2 คน

 

   อ่าน 198 ครั้ง