จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลนวัตกรรมปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการจัดการบริหารจัดการศึกษาและด้านการจัดการศึกษา

รายละเอียด >>  วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะบุคลากร ร่วม“การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลนวัตกรรมปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการจัดการบริหารจัดการศึกษาและด้านการจัดการศึกษา (ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17)” โดยมี ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธานเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา คณะครูผู้สอนเด็กปฐมวัยในจังหวัดเพรบูรณ์ เข้าร่วมอบรมฯ ณ โรงเรียนบ้านน้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ >>ทั้งนี้การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาปฐมวัยฯมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวันในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการดูแล และพัฒนาด้านการจัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2561

 

   อ่าน 38 ครั้ง