จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ประชุมคณะกรรมการฯ โครงการกิจกรรมด้านลูกเสือ เนตรนารี ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2565”

รายละเอียด >>  วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะกรรมการฯ โครงการกิจกรรมด้านลูกเสือ เนตรนารี ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2565” โดยมี นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระประชุมอาทิเช่น การดำเนินงานของกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2565,การพิจารณาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือฯ ระดับจังหวัด 2.โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 3.โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ศธ. 4.โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 5.โครงการสร้างและเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปี 2565 รุ่น2 - รุ่น3 6.โครงการนักเรียนแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 17 ครั้ง