จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2565

รายละเอียด >>  วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2565 (ในรูปแบบของการประชุมแบบผสมผสานอยู่ในที่ประชุมและผ่านระบบ zoom)” โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นกรรมการ/เลขานุการ นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ชุดใหม่) เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม อาทิเช่น >>เรื่องเสนอเพื่อทราบ -แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2565 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) -การดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ -การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 >>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 -ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ของครอบครัวอินทร์ลอย -ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ของบ้านเรียนน้องโอโซน โดย นางจิตราวิมนต์ นิสสัยมั่น -ตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู ให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ -ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ -ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ -การแต่งตั้งกรรมการร่วมประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ กรณีผู้อำนวยการสถานศึกษา มีวิทยฐานะต่ำกว่าวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน (ว ๒๑/๒๕๖๐) -การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ประเมินด้านที่ 1 ,2) (ว 17/2552) -การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ประเมินด้านที่ 1 , 2 ) (ว 17/2552)

 

   อ่าน 90 ครั้ง