จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 “ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในประบรมราชินูปถัมภ์ ของจังหวัดเพชรบูรณ์”

รายละเอียด >>  วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ “ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในประบรมราชินูปถัมภ์ ของจังหวัดเพชรบูรณ์” โดยมี นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ดร.ธารณา พวงจันทร์หอม ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ นางอัญชัญ นานาพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่นำเสนอรายงานให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ทราบต่อไป ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย/โรงเรียนบ้านวังยาว อ.หล่มสัก >>ทั้งนี้ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๒๕ ในวโรกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธานก่อตั้งมูลนิธิฯ ตามคำกราบทูลเชิญของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ผู้ประสานการก่อตั้ง - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ - สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธานก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ - หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก เป็นประธานกรรมการดำเนินงานคนแรก - ปัจจุบัน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเป็นประธานกรรมการอำนวยการ >>จังหวัดเพชรบูรณ์มีนักเรียน/นักศึกษาผู้รับทุนการศึกษาในพระราชานุเคราะห์ ที่อยู่ในการติดตามดูแลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 ทุน ได้แก่ ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.), ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 และทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวนรวม 53 คน ดังนี้ 1. ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) จำนวน 3 คน (+2) 2. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 จำนวน 30 คน 3. ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 20 คน

 

   อ่าน 94 ครั้ง