จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 “พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานและบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นฯ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)”

รายละเอียด >>  วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วม“พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานและบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นฯ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)” โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายอำนาจ แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ พร้อมทั้งประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ >>>โดยมี นายสมศักดิ์ คณาคำ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม นายสมศักดิ์ คณาคำ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า มติการประชุมใหญ่สมัชชาองค์การสหประชาชาติเมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมี หน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน >>>จังหวัดเพชรบูรณ์โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยมาตรการป้องกันยาเสพติด มาตรการปราบปรามยาเสพติด มาตรการบำบัดรักษายาเสพติด และมาตรการการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้การอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ทำให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายจนถึงปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

   อ่าน 16 ครั้ง