จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว  


เรื่อง >>  วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 “รับรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2564 สังกัด สพฐ. (รอบที่ 4)”

รายละเอียด >>  วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 07.59 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ “รับรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2564 สังกัด สพฐ. (รอบที่ 4)” จำนวน 12 ราย ทั้งหมด 3 วิชาเอก (วิทยาศาสตร์ทั่วไป/พลศึกษา/คอมพิวเตอร์) โดยมี ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทพร้อมชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการครูที่ดี ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ >>ทั้งนี้ ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวให้โอวาทพร้อมชี้แนะแนวปฏิบัติในการเป็นข้าราชการครูที่ดี “ครองตน ครองคน ครองงาน การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ การประหยัดและเก็บออม การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ซึ่งคนที่มาเป็น "ครู" มิใช่เรื่องของความบังเอิญและไม่ใช่อาชีพที่ใครจะมาทำก็ได้ แต่คนที่มาเป็นครูต้องมีความตั้งใจตั้งแต่เริ่มต้น ในการอุทิศตน มุ่งมั่น ทุ่มเท และมีความเสียสละอันยิ่งใหญ่ เพื่ออบรมบ่มสอนลูกหลานเยาวชนไทย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้รอบด้าน ก้าวทันเทคโนโลยี มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ตามนโยบาย กศจ.เพชรบูรณ์ “Smart Teachers 4.0” โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ นับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีบทบาท และเป็นกำลังอันสำคัญในการพัฒนาวิธีการเรียนการสอนตลอดจนสื่อและบทเรียนให้มีความน่าสนใจ น่าติดตาม มีความสนุกท้าทาย มีการนำเสนอหนังสืออ่านประกอบหน้าชั้นเรียน ที่จะช่วยจูงใจให้การเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และมีการทำงานเป็นหมู่คณะ “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธายึดมั่นในศาสนาและเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”

 

   อ่าน 43 ครั้ง