จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว
ที่ วัน เดือน ปี ภาพ ชื่อเรื่อง / ไฟล์แนบ
1 05 กรกฎาคม 2565 วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 “ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในประบรมราชินูปถัมภ์ ของจังหวัดเพชรบูรณ์”   [05 กรกฎาคม 2565]   อ่าน 43 ครั้ง

2 05 กรกฎาคม 2565 วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 “ลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาระดับภาค ประจำปี 2565”   [05 กรกฎาคม 2565]   อ่าน 27 ครั้ง

3 04 กรกฎาคม 2565 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 “ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือและคัดเลือกสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ครั้งที่ 1/2565”   [04 กรกฎาคม 2565]   อ่าน 30 ครั้ง

4 28 มิถุนายน 2565 วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 “โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา และกิจกรรมอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26มิถุนายน) ประจำปี 2565”   [28 มิถุนายน 2565]   อ่าน 35 ครั้ง

5 28 มิถุนายน 2565 วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 “รับรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2564 สังกัด สพฐ. (รอบที่ 4)”   [28 มิถุนายน 2565]   อ่าน 42 ครั้ง

6 24 มิถุนายน 2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 “กิจกรรมจิตอาสา 5 ส. BIG Cleaning ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ”   [24 มิถุนายน 2565]   อ่าน 33 ครั้ง

7 24 มิถุนายน 2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 “พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานและบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นฯ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)”   [24 มิถุนายน 2565]   อ่าน 32 ครั้ง

8 24 มิถุนายน 2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 “ประชุมข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565”   [24 มิถุนายน 2565]   อ่าน 29 ครั้ง

9 23 มิถุนายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ   [23 มิถุนายน 2565]   อ่าน 39 ครั้ง

10 23 มิถุนายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 “ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ 2565 ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโป่งใส (ITA) “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”   [23 มิถุนายน 2565]   อ่าน 24 ครั้ง

11 22 มิถุนายน 2565 วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 “ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในประบรมราชินูปถัมภ์ ของจังหวัดเพชรบูรณ์”   [22 มิถุนายน 2565]   อ่าน 29 ครั้ง

12 21 มิถุนายน 2565 วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 “ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 3/2565”   [21 มิถุนายน 2565]   อ่าน 24 ครั้ง

13 21 มิถุนายน 2565 วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 “ลงพื้นที่ติดตามประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2565”   [21 มิถุนายน 2565]   อ่าน 25 ครั้ง

14 20 มิถุนายน 2565 วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 “ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ปส.กช.)”   [20 มิถุนายน 2565]   อ่าน 21 ครั้ง

15 20 มิถุนายน 2565 วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)   [20 มิถุนายน 2565]   อ่าน 25 ครั้ง

16 17 มิถุนายน 2565 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ประชุมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค ประจำปี 2565   [17 มิถุนายน 2565]   อ่าน 26 ครั้ง

17 16 มิถุนายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมกันพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาของบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในทุกระดับชั้น”   [16 มิถุนายน 2565]   อ่าน 29 ครั้ง

18 15 มิถุนายน 2565 วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ลงพื้นที่ออกติดตามการดำเนินงานกิจการของโรงเรียนนอกระบบ   [15 มิถุนายน 2565]   อ่าน 29 ครั้ง

19 14 มิถุนายน 2565 วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 “ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยงาน/บุคคลทางการศึกษาเพื่อรับโล่รางวัลเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565”   [14 มิถุนายน 2565]   อ่าน 29 ครั้ง

20 10 มิถุนายน 2565 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การศึกษา   [10 มิถุนายน 2565]   อ่าน 30 ครั้ง

[หน้าแรก] [หน้าก่อน] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 [ถัดไป] [สุดท้าย]