จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว
ที่ วัน เดือน ปี ภาพ ชื่อเรื่อง / ไฟล์แนบ
1 12 พฤษภาคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 “ประชุมสามัญสมาคมโรงเรียนเอกชนเพชรบูรณ์”   [12 พฤษภาคม 2565]   อ่าน 35 ครั้ง

2 12 พฤษภาคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 “ทีมเพชรบูรณ์ช่วยแชร์ พาน้องช้อป รับเปิดเทอม”   [12 พฤษภาคม 2565]   อ่าน 41 ครั้ง

3 11 พฤษภาคม 2565 วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน 5 ด้าน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 2   [11 พฤษภาคม 2565]   อ่าน 40 ครั้ง

4 10 พฤษภาคม 2565 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 “โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1”   [10 พฤษภาคม 2565]   อ่าน 38 ครั้ง

5 09 พฤษภาคม 2565 วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 “รับรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2564 สังกัด สพฐ. (รอบที่ 2)”   [09 พฤษภาคม 2565]   อ่าน 34 ครั้ง

6 03 พฤษภาคม 2565 วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (4 พฤษภาคม 2565) "จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ"   [03 พฤษภาคม 2565]   อ่าน 43 ครั้ง

7 02 พฤษภาคม 2565 วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 การแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการยกมือขวา “เราสู้   [02 พฤษภาคม 2565]   อ่าน 38 ครั้ง

8 29 เมษายน 2565 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565   [29 เมษายน 2565]   อ่าน 43 ครั้ง

9 29 เมษายน 2565 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ระชุมนิเทศการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 2565   [29 เมษายน 2565]   อ่าน 39 ครั้ง

10 28 เมษายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดเพชรบูรณ์   [28 เมษายน 2565]   อ่าน 37 ครั้ง

11 28 เมษายน 2565 วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 “กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565”   [28 เมษายน 2565]   อ่าน 40 ครั้ง

12 28 เมษายน 2565 วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ประชุมพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับสำคัญรายชื่อโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565   [28 เมษายน 2565]   อ่าน 43 ครั้ง

13 27 เมษายน 2565 วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 สุ่มรายชื่อผู้โชคดีรับแท็บเล็ต จากการรณรงค์ฉีดวัคซีน ในเด็ก 5-11 ปี   [27 เมษายน 2565]   อ่าน 37 ครั้ง

14 27 เมษายน 2565 วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อแสดงเจตนารมณ์บูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการดำเนินงานการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์   [27 เมษายน 2565]   อ่าน 33 ครั้ง

15 26 เมษายน 2565 วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2565   [26 เมษายน 2565]   อ่าน 34 ครั้ง

16 21 เมษายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 “ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.เพชรบูรณ์) ด้านบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 6/2565”   [21 เมษายน 2565]   อ่าน 43 ครั้ง

17 21 เมษายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.) และ เตรียมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ระดับภาค   [21 เมษายน 2565]   อ่าน 41 ครั้ง

18 19 เมษายน 2565 วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 “ประชุมสร้างความเข้าใจการทำงาน ตาม โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2565”   [19 เมษายน 2565]   อ่าน 37 ครั้ง

19 18 เมษายน 2565 วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 “ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.เพชรบูรณ์) เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 4/2565”   [18 เมษายน 2565]   อ่าน 34 ครั้ง

20 12 เมษายน 2565 วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 " ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565”   [12 เมษายน 2565]   อ่าน 48 ครั้ง

[หน้าแรก] [หน้าก่อน] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [ถัดไป] [สุดท้าย]