ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ วัน เดือน ปี ชื่อเรื่อง
1 06 กันยายน 2566 รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 166 ครั้ง

2 28 สิงหาคม 2566 ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป   อ่าน 266 ครั้ง

3 24 สิงหาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์นักเรียนนักศึกษาต้นแบบ   อ่าน 343 ครั้ง

4 18 สิงหาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Scout Newgen   อ่าน 226 ครั้ง

5 17 สิงหาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ   อ่าน 315 ครั้ง

6 17 สิงหาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ ประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ "สื่อสร้างสรรค์ เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์"   อ่าน 178 ครั้ง

7 16 สิงหาคม 2566 ผลการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ความรักของแม่” เฉลิมพระเกียรติฯ โครงการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 186 ครั้ง

8 11 สิงหาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ "ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป"   อ่าน 155 ครั้ง

9 11 สิงหาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ "คู่มือการปฎิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ"   อ่าน 172 ครั้ง

10 11 สิงหาคม 2566 ประชาสัมพันธ์"ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) หรือแนวทางการบริหารจัดการศึกษาที่น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษารัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ระดับภาค"   อ่าน 153 ครั้ง

11 10 สิงหาคม 2566 รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 140 ครั้ง

12 08 สิงหาคม 2566 ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป   อ่าน 148 ครั้ง

13 07 สิงหาคม 2566 ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ   อ่าน 148 ครั้ง

14 25 กรกฎาคม 2566 ประกาศผลการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับภาค ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17   อ่าน 223 ครั้ง

15 18 กรกฎาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ "การประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566"   อ่าน 159 ครั้ง

16 13 กรกฎาคม 2566 ประกาศผลการคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566   อ่าน 188 ครั้ง

17 11 กรกฎาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเชิดชูเกียรติ เป็นปราชญ์เกษตร ของแผ่นดิน ประจำปี 2567   อ่าน 164 ครั้ง

18 11 กรกฎาคม 2566 ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบภาพยนต์สั้นหรือคลิปวิดีโอ ของคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี 2566   อ่าน 158 ครั้ง

19 07 กรกฎาคม 2566 รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 126 ครั้ง

20 21 มิถุนายน 2566 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   อ่าน 189 ครั้ง

[หน้าแรก] [หน้าก่อน] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [ถัดไป] [สุดท้าย]