ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ วัน เดือน ปี ชื่อเรื่อง
1 20 มิถุนายน 2566 ประชาสัมพันธ์ คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สป.ศธ. ประจำปีงบประมาณ 2566   อ่าน 205 ครั้ง

2 15 มิถุนายน 2566 ประชาสัมพันธ์ "การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)"   อ่าน 213 ครั้ง

3 14 มิถุนายน 2566 ประชาสัมพันธ์ "เล่มการประเมินองค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570" ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 177 ครั้ง

4 14 มิถุนายน 2566 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเครือข่ายทุกภาคส่วนส่งผลงานเข้ารับคัดเลือก ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รางวัล   อ่าน 197 ครั้ง

5 13 มิถุนายน 2566 รายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปี 2565   อ่าน 178 ครั้ง

6 13 มิถุนายน 2566 ภาพตราสัญลักษณ์ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566   อ่าน 200 ครั้ง

7 13 มิถุนายน 2566 ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ที่ถูกเสนอถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิก กรณีค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป   อ่าน 177 ครั้ง

8 13 มิถุนายน 2566 เชิญชวนเด็กและเยาวชน ส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอเพลงแรป หัวข้อ“มนต์รักษ์ภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้คนในสังคมร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย   อ่าน 249 ครั้ง

9 09 มิถุนายน 2566 ประชาสัมพันธ์ "สถิติการศึกษาฉบับย่อ ประจำปี 2566 จัดทำโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ"   อ่าน 152 ครั้ง

10 09 มิถุนายน 2566 ประชาสัมพันธ์ "รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบของหน่วยงานกลางและกลไกการขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิตของประเทศไทย"   อ่าน 183 ครั้ง

11 09 มิถุนายน 2566 ประชาสัมพันธ์ "คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2566"   อ่าน 175 ครั้ง

12 08 มิถุนายน 2566 รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 165 ครั้ง

13 07 มิถุนายน 2566 ประชาสัมพันธ์ "ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยื่นขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ครูอาวุโส ประจำปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 (เฉพาะที่ไม่ได้ไปเข้าเฝ้าฯ)"   อ่าน 168 ครั้ง

14 06 มิถุนายน 2566 ประชาสัมพันธ์ "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย"   อ่าน 163 ครั้ง

15 06 มิถุนายน 2566 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน ใช้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID)   อ่าน 173 ครั้ง

16 06 มิถุนายน 2566 ประชาสัมพันธ์ "ผลการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2566"   อ่าน 193 ครั้ง

17 30 พฤษภาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ "การประกวดแข่งขันดนตรีสากลร่วมสมัย "คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน "ปีที่ 2 และการประกวดดนตรีไทยหรือดนตรีพื้อนบ้าน ประจำปี 2566"   อ่าน 170 ครั้ง

18 30 พฤษภาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ "โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566"   อ่าน 194 ครั้ง

19 30 พฤษภาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ "โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ ๑๕ ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖"   อ่าน 202 ครั้ง

20 22 พฤษภาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ การสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชน กิจกรรม Young Smart "Young ทำดี" ประจำปี 2566   อ่าน 181 ครั้ง

[หน้าแรก] [หน้าก่อน] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [ถัดไป] [สุดท้าย]