ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 ในโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรต่อเนื่อง 5 ปี ตามมาตรฐาน KOSEN (โคเซ็น) ประเทศญี่ปุ่น และโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่   [เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2564]

รายละเอียดข่าว : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 ในโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรต่อเนื่อง 5 ปี ตามมาตรฐาน KOSEN (โคเซ็น) ประเทศญี่ปุ่น และโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตกำลังอาชีวศึกษาให้มีความรู้และทักษะแบบญี่ปุ่น ซึ่งมีการจัดการศึกษาระดับ ปวส. ต่อเนื่อง 5 ปี ในลักษณะโรงเรียนประจำ ทั้งนี้ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า เพื่อสอบคัดเลือกและเข้าศึกษาต่อใน 2 สาขา ได้แก่ 1.สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) >>รับสมัครได้ทางเว็ปไซต์ www.sbtvc.ac.th 2.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา >>รับสมัครได้ทางเว็ปไซต์ www.Mechatronics.srnr.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2564

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 16 ครั้ง