ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ "ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง"   [เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564]

รายละเอียดข่าว : ประชาสัมพันธ์ "ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง" >>ทั้งนี้ผู้ที่สนใจและมีคุณสมัติครบสามารถ ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ โทร.02-2800091-6 ต่อ 4147 โทรสาร 02-280-4162 หรือที่วิทยาลัยชุมชนระนอง เลขที่ 300/1 หมู่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โทร.077-821068 โทรสาร 088-823326 >>สามารถดาวโหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ สถาบันวิทยาลัยชุมชม www.iccs.ac.th สถาบันวิทยาลัยชุมชนระนอง www.mcc.ac.th >>คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหา ต้องมีคุณสมบัติตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 ซึ่งกำหนดว่า ผู้อำนวยการต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ซึ่งสภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีในสถาบันวิทยาลัยชุมชน สถาบันอุดมศึกษาอื่น องค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน และมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อำนวยการวิทยาลัย และรองผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 67 ครั้ง